คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯ ประชุมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/563930

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯ  ประชุมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯ ประชุมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ด้านที่ 13) และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมประธานและคณะอนุกรรมการ ซึ่ง ประกอบด้วยนพ.รณภพ ปัทมะดิษ, คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูล, พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุลและ พานิชย์ เจริญเผ่า กรรมการปฏิรูปประเทศฯ จากสมาคมกีฬาต่างๆ ผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะ ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ โดยมี สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วย รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ต้อนรับ ณ เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 จากนั้นคณะปฏิรูปฯได้ลงพื้นที่ร่วมหารือกับสมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ปรึกษา, เลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) และผู้เกี่ยวข้อง ในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของเมืองพัทยาและการพัฒนาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 ให้เป็นโรงเรียนนำร่องต้นแบบ ตามแผนปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับศตวรรษที่ 22 นับเป็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีการพัฒนาในแต่ละเสาหลักอย่างเป็นองค์รวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เมืองพัทยามีความพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งการวางรากฐานที่ดีด้านการศึกษานับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

คณะปฏิรูปประเทศฯ ดังกล่าว ดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปที่ครอบคลุมประเด็นเรื่อง การนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ การนำมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศการส่งเสริมการมีงานทำ การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัยมีสุขอนามัยมีรายได้และสวัสดิการที่ดี รวมถึงการประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง และปัจจัยในการดำรงชีวิตโดยมีหลักการและแนวคิดว่า หัวใจของชาติ คือ ประชาชนและสังคม การพัฒนาชาติจึงต้องเริ่มจากการพัฒนาคนและชุมชนในชาติ ดังนั้น การปฏิรูปด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำพาชาติไปสู่เป้าหมาย ภายใต้บริบทของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยคณะปฏิรูปประเทศฯ ชุดนี้ มีกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 5 Big rocks ประกอบด้วย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน, การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ, การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ, การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมประธานและ
คณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ โดยมี สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะต้อนรับศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมประธานและ คณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ โดยมี สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะต้อนรับศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมร่วมประชุมหารือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ พร้อมด้วย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผช.รมว.กระทรวงวัฒนธรรม, นพ.รณภพ ปัทมะดิษ ประธาน
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธาน
คณะอนุกรรมการด้านกีฬา, พัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา, รณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา และ จารุเดช บุญญสิทธิ์
คณะอนุกรรมการฯด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมร่วมประชุมหารือ ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ พร้อมด้วย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผช.รมว.กระทรวงวัฒนธรรม, นพ.รณภพ ปัทมะดิษ ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธาน คณะอนุกรรมการด้านกีฬา, พัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา, รณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา และ จารุเดช บุญญสิทธิ์ คณะอนุกรรมการฯด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีศ.นพ.นิธิ มหานนท์ และ สนธยา คุณปลื้ม ประชุมหารือร่วมกันศ.นพ.นิธิ มหานนท์ และ สนธยา คุณปลื้ม ประชุมหารือร่วมกันบรรยากาศในการประชุมหารือการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสำหรับศตวรรษที่ 22บรรยากาศในการประชุมหารือการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสำหรับศตวรรษที่ 22บรรยากาศในการประชุมหารือการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสำหรับศตวรรษที่ 22บรรยากาศในการประชุมหารือการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสำหรับศตวรรษที่ 22บรรยากาศในการประชุมหารือการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสำหรับศตวรรษที่ 22บรรยากาศในการประชุมหารือการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสำหรับศตวรรษที่ 22บรรยากาศในการประชุมหารือการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสำหรับศตวรรษที่ 22บรรยากาศในการประชุมหารือการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสำหรับศตวรรษที่ 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s