บพค.หนุนพัฒนาระบบการเรียนรู้และควบคุมระยะไกล ยกระดับคุณภาพการศึกษา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/563862

บพค.หนุนพัฒนาระบบการเรียนรู้และควบคุมระยะไกล ยกระดับคุณภาพการศึกษา

บพค.หนุนพัฒนาระบบการเรียนรู้และควบคุมระยะไกล ยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564, 15.54 น.

“บพค.” สนับสนุนพัฒนา “ระบบการเรียนรู้และควบคุมระยะไกล” ยกระดับคุณภาพการศึกษาและอุตสาหกรรม ลดเหลื่อมล้ำสังคมเมืองกับชนบท

4 เมษายน 2564 ในการจัดนิทรรศการ “เปิดบ้านฟีโบ้ระบบภาพเสมือน FIBO Virtual Open House 2021” ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการนำเสนอเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งสาธิตผลการวิจัยและพัฒนาที่ก้าวหน้า ตลอดจนได้มีการนำผลงานต้นแบบที่อุตสาหกรรมต้องการมาจัดแสดง

หนึ่งในนั้นเป็นโครงการที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ให้การสนับสนุนผ่านโครงการ AI for All ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคนด้าน AI ที่มีเป้าหมายส่งเสริมกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ ตั้งแต่สร้างความตระหนักรู้ แก่บุคคลทั่วไป จนถึงพัฒนาความสามารถสำหรับ เยาวชน ผู้ประกอบการ    ภาคการผลิต และนักวิจัยขั้นสูง

ผลงานที่มานำเสนอในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบ ได้แก่ การออกแบบการควบคุมระบบเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (Tele 3D Printing System) และระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จากระยะไกลซึ่งทั้งสองระบบนี้จะเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากร ให้เกิดความคุ้มค่า และการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านแนวทางการใช้งานระบบควบคุมระยะไกล 

ทั้งนี้ เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นผลผลิตที่จะได้รับในสองระบบคือ 1.ระบบควบคุมระยะไกลของการพิมพ์สามมิติสำหรับโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมซึ่งสามารถสร้างและพัฒนาชุดระบบควบคุมระยะไกลสำหรับพิมพ์ภาพสามมิติของโรงประลองต้นแบบ เนื่องจากการลงทุนในโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมที่มีความพร้อมรองรับการใช้งานนั้นไม่ได้มีอยู่ในทุกโรงเรียนแต่สามารถที่จะสร้างให้เกิดระบบเพื่อแบ่งปันการใช้งานได้ โดยระบบควบคุมระยะไกลจะทดสอบกับโรงเรียนต้นแบบกระจายทุกภูมิภาครวมจำนวน 20 โรงเรียน โดยมีคุณครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบควบคุมระยะไกลให้สามารถใช้โรงประลองต้นแบบในการผลิตสื่อการสอนได้เองหรือนำมาเป็นเครื่องมือในการสอนได้ นับเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแบ่งปันทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยลดงบประมาณการลงทุนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2. ระบบควบคุมระยะไกลของ Smart Factory สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถให้ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนเนื้อหาและใช้งานระบบควบคุมระยะไกล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานในระบบดังกล่าว มีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของวิทยาการหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม และในอนาคตจะสามารถรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s