สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานมอบรางวัลเยาวชนแห่งปี ‘Thailand Master Youth 2020-2021’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/564098

สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานมอบรางวัลเยาวชนแห่งปี ‘Thailand Master Youth 2020-2021’

สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานมอบรางวัลเยาวชนแห่งปี ‘Thailand Master Youth 2020-2021’

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.31 น.

สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานมอบรางวัลเยาวชนแห่งปี ‘Thailand Master Youth 2020-2021’

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เม.ย. 64 เวลา 17.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา เป็นประธานมอบรางวัล “Thailand Master Youth 2020 – 2021” ให้แก่ ผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชน, องค์กรต้นแบบส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน, บุคคลต้นแบบผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน, เยาวชนต้นแบบสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนผู้ได้รับรางวัล จัดโดย ชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ณ ULTRA ARENA ชั้น 5 ศูนย์การค้า SHOW DC ถนนจตุรทิศ เขตห้วยขวาง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวให้โอวาทในความตอนหนึ่งว่า “ลูกหลานเยาวชน คือ ผู้สืบสาน รักษา และต่อยอด คุณงามความดี ความรู้ ความสามารถ ที่บรรพชน คุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์มอบให้ไว้ และหลักสุจริตธรรม อันจะนำพามาซึ่งความอยู่รอดปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s