ก.เกษตรฯระดมสมองทำแผน ขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564143

ก.เกษตรฯระดมสมองทำแผน ขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กระทรวงเกษตรฯ จัดเวทีระดมสมองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารของไทย เพื่อจัดทำเป็นท่าทีประเทศไทยในการประชุม UN Food System Summit และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน 5 Action Tracks

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมในหัวข้อเวทีสานใจ สานพลังภาคี ว่าด้วยเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหาร และระบบอาหารที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทาง การขับเคลื่อนด้านความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ ซึ่งมีสาระสำคัญในการดำเนินการในระดับนโยบาย เช่น การบัญญัติ “สิทธิในอาหาร” ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การกำหนดเป้าหมายร่วม เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมและสามารถจัดการปัญหาเพื่อ “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ” ได้ โดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การผลักดันให้เกิดการดำเนินการของกลไกที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อการขับเคลื่อนกฎหมายดังกล่าว และกำหนดมาตรการรองรับด้านนโยบาย เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงิน นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างองค์ความรู้และระบบรองรับการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาระบบอาหารให้พร้อมรับภาวะวิกฤติ เช่น การผลิตอาหาร การสำรองอาหาร การบริหารจัดการตลาดและการค้า การพัฒนาระบบการกระจายอาหารอย่างทั่วถึงสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงความประสงค์ต่อสหประชาชาติที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS2021) โดยจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2564 และการประชุมระดับผู้นำประเทศและนายกรัฐมนตรี ในเดือนกันยายน 2564 นี้ เพื่อเรียกร้องให้ผู้นำประเทศ และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหารจากทั่วโลก เร่งหารือและจัดทำนโยบายแผนงานการปฏิรูประบบอาหารและการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยให้มีการรวบรวมข้อเสนอจากผู้ที่มีบทบาทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการผลิตอาหารและการเกษตรของแต่ละประเทศ เพื่อนำไปเสนอในเวทีสหประชาชาติต่อไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะดำเนินการจัดเวทีพูดคุยสาธารณะ (National Dialogues) เกี่ยวกับแผนงานและแนวทางในการปรับเปลี่ยนการจัดการระบบอาหารและเกษตรไปสู่ความยั่งยืน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2564 โดยหารือและรวบรวมข้อเสนอจากทุกภาคส่วน ผู้ที่มีบทบาท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคเกษตรกร สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในระบบอาหารและการเกษตร มุ่งเน้นการผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้ร่วมคิด ร่วมวางแผนพัฒนาอนาคตของภาคเกษตรไทย เพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทยกลับสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG ที่ประกอบไปด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) และร่วมสร้างสมดุลใหม่ให้กับภาคเกษตรและระบบอาหารของไทยให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการแข็งขันอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s