ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ ‘การท่องเที่ยวสีขาว’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/564038

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ ‘การท่องเที่ยวสีขาว’

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ ‘การท่องเที่ยวสีขาว’

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 พร้อมประกาศกรอบแนวคิดที่คำนึงถึงการตัดสินรางวัล ซึ่งได้พัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของโลก รวมถึงการใช้รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพสินค้าการท่องเที่ยวไทย พร้อมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็น “การท่องเที่ยวสีขาว” สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบ Responsible Tourism หรือ

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี รวมถึงส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการตอกย้ำมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็น “การท่องเที่ยวสีขาว” (สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ประเด็นหลัก คือ การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน (Sustainability),ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety & Health Administration), BCG Economy Model, เสียงตอบรับของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Voice of Customer: VOC) และความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านที่พักนักท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินรางวัล รวมถึงการนำองค์ความรู้ กรอบประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลฯมีคุณภาพที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นำไปสู่การสร้างกระแสการเลือกใช้สินค้าท่องเที่ยวคุณภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Preferred Destination) โดยการประกวดครั้งนี้จะเปิดการสมัคร 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1). ที่พักนักท่องเที่ยว 2). แหล่งท่องเที่ยว และ 3). การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ผู้สมัครจะได้รับการประเมินด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตลอดกระบวนการคัดเลือก เพื่อคัดสรรผลงานที่มีคุณภาพ โดยมี 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล THAILAND TOURISM AWARD รางวัล THAILAND TOURISM GOLD AWARD และรางวัล HALL OF FAME ซึ่งเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล THAILAND TOURISM GOLD AWARD ในประเภทเดียวกัน 3 ครั้ง สำหรับปีนี้ได้ปรับรูปรางวัลใหม่ ออกแบบโดยศิลปินรุ่นใหม่ และมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ปรึกษา ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ อย่างมีความรับผิดชอบ (New Normal and Responsible Tourism) สอดรับกับการท่องเที่ยวโลกแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านวัสดุที่สะท้อนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

ภายในงานมีกิจกรรม TTA Talk เสวนามุมมองรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว อาทิ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว นายสุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ว่านไฉ จากเพจอาสาพาไปหลง, อาย กมลเนตร ฯลฯ และมีการถ่ายทอด Live Steaming  เพื่อส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ผ่านมาอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและสมัครทางออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.tourismthailand.org/tourismawards, http://www.facebook.com/thailandtourismaward และ Line Official : @tourismawards ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-2505500 ต่อ 4471-74  หรือ โทร 1672

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s