ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง เปิดให้เอกชนเก็บ “ค่าที่จอดรถ” แทนท้องถิ่นได้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/463136

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง เปิดให้เอกชนเก็บ “ค่าที่จอดรถ” แทนท้องถิ่นได้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง เปิดให้เอกชนเก็บ "ค่าที่จอดรถ" แทนท้องถิ่นได้6 เมษายน 2564 – 19:36 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง มอบให้เอกชนเก็บค่าที่จอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ หากมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนมากกว่าทำเอง และต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่องการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนได้เฉพาะกรณีที่การมอบให้เอกชนทำหน้าที่ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนมากกว่าดำเนินการเอง

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ซึ่งอย่างน้อยต้องมีมาตรการประกันรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการป้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร และมาตรการการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังออก กฎกระทรวง อีก 1 ฉบับ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564 ด้วย

กฎกระทรวง 2 ฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง เปิดให้เอกชนเก็บ "ค่าที่จอดรถ" แทนท้องถิ่นได้
ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง เปิดให้เอกชนเก็บ "ค่าที่จอดรถ" แทนท้องถิ่นได้
ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง เปิดให้เอกชนเก็บ "ค่าที่จอดรถ" แทนท้องถิ่นได้
ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง เปิดให้เอกชนเก็บ "ค่าที่จอดรถ" แทนท้องถิ่นได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s