เช็คได้เลย! ‘สทศ.’ ประกาศแล้ว ผลสอบ ‘O-NET’ ป.6-ม.3-ม.6 ปี’63 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/568860

เช็คได้เลย! 'สทศ.'ประกาศแล้ว ผลสอบ'O-NET'ป.6-ม.3-ม.6 ปี'63

เช็คได้เลย! ‘สทศ.’ประกาศแล้ว ผลสอบ’O-NET’ป.6-ม.3-ม.6 ปี’63

วันอังคาร ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564, 14.15 น.

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) สอบวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สอบวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศนั้น

ล่าสุดวันนี้ (27 เมษายน 2564) ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ.กล่าวว่า สทศ.ได้ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม) โดยชั้น ป.6 ประกาศผลสอบในวันที่ 20 เมษายน 2564 (จากเดิมวันที่ 21 เมษายน 2564) ชั้น ม.3 ประกาศผลสอบในวันที่ 21 มีนาคม 2562 (จากเดิมวันที่ 22 เมษายน 2564) และชั้น ม.6 ประกาศผลสอบในวันที่ 26 เมษายน 2564 (จากเดิมวันที่ 27 เมษาน 2564) ซึ่ง สทศ.ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET จำแนกตามวิชา (คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน) ดังนี้

การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สอบ 4 วิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 495,250 คน มีคะแนนเฉลี่ย 56.20 (2) ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 495,217 คน มีคะแนนเฉลี่ย 43.55 (3) คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,206 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.99 (4) วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,223 คน มีคะแนนเฉลี่ย 38.78 ภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สอบ 4 วิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 357,051 คน มีคะแนนเฉลี่ย 54.29 (2) ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 352,119 คน มีคะแนนเฉลี่ย 34.38 (3) คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 357,425 คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.46 (4) วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 352,867 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.89 ภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สอบ 5 วิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 363,113คน มีคะแนนเฉลี่ย 44.36 (2) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เข้าสอบ 366,117 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.93 (3) ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 365,170 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.94 (4) คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 365,770 คน มีคะแนนเฉลี่ย 26.04 (5) วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 362,284 คน มีคะแนนเฉลี่ย 32.68 ภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สทศ.ได้รายงานผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)

นอกจากนี้ สทศ.ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ “การนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน” เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s