กสส.เล็งใช้ไทยเทรด.คอม ซื้อ-ขายสินค้าเกษตรออนไลน์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569330

กสส.เล็งใช้ไทยเทรด.คอม ซื้อ-ขายสินค้าเกษตรออนไลน์

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มกลางเพื่อเปิดตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้นโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นคณะอนุกรรมการโครงการหลังจากหารือกันมาต่อเนื่อง 4 ครั้ง ได้ข้อสรุปว่าจะใช้แพลตฟอร์ม Thaitrade.com ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอยู่เดิมมาใช้ในระยะนำร่อง ก่อนที่จะมีการขยายช่องทางเพิ่มเติมในระยะต่อไป โดยเป้าหมายโครงการคือการสร้างรูปแบบเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบกันล่วงหน้าผ่านระบบการจับคู่ธุรกิจและยื่นคำเสนอซื้อขายได้จริง

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าว อนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” มีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(พณ.) และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมในการทำงาน คณะทำงานได้ประชุมรวม 4 ครั้ง มีการตั้งคณะทำงานภายใต้อนุฯ ซึ่งคณะทำงานได้กำหนดเป้าหมายให้แพลตฟอร์มกลาง เป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ B2B (Business to Business) ซึ่งจะเน้นปริมาณการซื้อขายครั้งละมากๆ ในขณะที่รูปแบบการค้าแบบ B2C (Business to Customer) มีหน่วยงานอื่นทำกันมากอยู่แล้ว ที่ประชุมเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องจัดทำขึ้นมาใหม่เพื่อแข่งขัน

ในระยะนำร่องช่วงวิกฤติของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร ที่จะซื้อขายผ่านไทยเทรด ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 แห่ง สหกรณ์ 40 แห่ง และวิสาหกิจชุมชน 63 แห่ง สินค้านำร่อง เช่น ข้าว ไข่ไก่ เนื้อโค โคขุน ผลิตภัณฑ์จากโคนม ผัก ผลไม้ เงาะ กล้วยหอมทอง ลิ้นจี่ ลำไย กาแฟ ยางพาราแปรรูป เช่น หมอนยาง ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ สมุนไพร ซึ่งสำรวจความพร้อมและสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมีการรับรองมาตรฐานต่างๆ สามารถเข้ามาค้าขายได้ สินค้าที่นำเข้าระบบนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง ปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร จะมีหน้าที่รวบรวมสินค้า

ทั้งนี้ โครงการ จะมีการ Work Shop ให้กลุ่มผู้สมัครมาขายสินค้าที่เตรียมการ และวันที่ 12-14 พ.ค. จะเริ่ม Work Shop ทดสอบระบบ เพื่อเตรียมความรู้ เตรียมสินค้าในการซื้อขายที่ผู้เชี่ยวชาญจะมาสอน และ 14-18 มิ.ย. 2564 จะมีการซื้อขาย B2B เต็มรูปแบบ เช่น ข้าวสาร จากสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เช่น สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. สกต.สุรินทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s