นร.มัธยม อ.วังเจ้า หยุดคุยเพ้อเจ้อ ‘ชิงเก็บ ลดเผา’ เก็บมาทำปุ๋ยก่อนเจอปัญหาหมอกควันและไฟป่า #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569233

นร.มัธยม อ.วังเจ้า หยุดคุยเพ้อเจ้อ‘ชิงเก็บ ลดเผา’ เก็บมาทำปุ๋ยก่อนเจอปัญหาหมอกควันและไฟป่า

นร.มัธยม อ.วังเจ้า หยุดคุยเพ้อเจ้อ‘ชิงเก็บ ลดเผา’ เก็บมาทำปุ๋ยก่อนเจอปัญหาหมอกควันและไฟป่า

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมอ.วังเจ้า จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการราษฎรเครือข่ายอาสาสมัครไฟป่าตาก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บลดเผา” ในห้วงเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามแนวทาง“ชิงเก็บ  ลดเผา” และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดตาก

นางมาลี เชื้อสายมาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้นเพื่อให้ราษฎรช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้เกิดไฟป่าในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรม“ชิงเก็บ ลดเผา” เพื่อไม่ให้เกิดควันไฟป่าตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกนโยบายเอาไว้ โดยนักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมได้ลงมือจัดเก็บใบไม้และทดลองการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก ได้นำวิทยากรจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ณ สำนักสงฆ์บ้านท่าทองแดง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s