ม.เกษตรฯส่งเสริมการใช้ภาษาไทยร่วมกับราชบัณฑิตยสภา ประกวดการเล่าเรื่องในหัวข้อ ‘ประวัตศาสตร์ท้องถิ่น’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569234

ม.เกษตรฯส่งเสริมการใช้ภาษาไทยร่วมกับราชบัณฑิตยสภา ประกวดการเล่าเรื่องในหัวข้อ‘ประวัตศาสตร์ท้องถิ่น’

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดโครงการส่งเสริมการใช้
ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่น ประจำพุทธศักราช 2564 โดยให้โรงเรียนในภาคต่างๆ ทั่วประเทศส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เข้าร่วมประกวดการเล่าเรื่องในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ”ด้วยภาษาไทยถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  และภาษาไทยถิ่นอย่างถูกต้อง ประจำพุทธศักราช 2564

โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะแบ่งการประกวดออกเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือกลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน กลุ่มที่ 4 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 1

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและการสมัครเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564 และไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องมาก่อน สามารถส่งนักเรียนได้เพียงหนึ่งคน โดยส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกการพูดเล่าเรื่อง ซึ่งมีทั้งภาพและเสียงของนักเรียนผู้เข้าประกวดมายังคณะกรรมการการประกวด ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ http://eto.ku.ac.th/orst/

หรือส่งใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/JmEVARsWSmJDYdbY8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s