สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ มรภ.สงขลามุ่งปั้นบัณฑิตพัฒนาท้องถิ่น ป้อนตลาดงาน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/569237

สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์  มรภ.สงขลามุ่งปั้นบัณฑิตพัฒนาท้องถิ่น ป้อนตลาดงาน

สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ มรภ.สงขลามุ่งปั้นบัณฑิตพัฒนาท้องถิ่น ป้อนตลาดงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์ใหม่ ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ชั้น 7 อาคารอำนวยการ โดยมี ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ประกอบด้วย ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล อาจารย์รัฐปราชญ์ รัตนะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ราเจลวิทยวีรศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านวิชาการและเทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์นำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.ทัศนากล่าวว่า ขอให้อาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์ใหม่ของ มรภ.สงขลา ที่เพิ่งเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และกลับจากลาศึกษาต่อ ได้ร่วมกันพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s