20 ส.ส.หญิงเพื่อไทย ออกจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีฯศาลอาญาขอ “เพนกวิน” -นักเคลื่อนไหวทางความคิด ได้รับสิทธิประกันตัว #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/465382

20 ส.ส.หญิงเพื่อไทย ออกจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีฯศาลอาญาขอ “เพนกวิน”-นักเคลื่อนไหวทางความคิด ได้รับสิทธิประกันตัว

20 ส.ส.หญิงเพื่อไทย ออกจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีฯศาลอาญาขอ "เพนกวิน"-นักเคลื่อนไหวทางความคิด ได้รับสิทธิประกันตัว30 เมษายน 2564 – 20:31 น.

20 ส.ส.หญิงเพื่อไทย ออกจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาขอ “เพนกวิน”-นักเคลื่อนไหวทางความคิดได้รับสิทธิประกันตัว

ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งหมด 20 คน ได้ออกแถลงการณ์ถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เพื่อขอความเป็นธรรมให้นักเคลื่อนไหวทางความคิดได้รับสิทธิประกันตัว โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ทุกฝ่ายได้พยายามต่อสู้และยื่นประกันตัว เพนกวิน-นายพริษฐ์ ชิวารักษ์, รุ้ง-นางสาวปนัสยา สินธิจิรวัฒนกุล, ทนายอานนท์-นายอานนท์ นำภา, ไมค์-ภาณุพงศ์ จาดนอก, แอมมี่ เดอะ บอตทอมบลูส์-นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์, จัสติน-ชูเกียรติ แสงวงค์ และพอร์ท ไฟเย็น-นายปริญญา ชีวินกุลปฐม มาโดยตลอด โดยเฉพาะเพนกวินและรุ้ง ที่แสดงเจตจำนงอย่างแรงกล้า เรียกร้องอย่างสันติวิธีด้วยการอดอาหารเพื่อขอความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี 

ส.ส.หญิงพรรคเพื่อไทย ได้ติดตามนางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ แม่ของเพนกวินที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกได้รับสิทธิประกันตัวพร้อมกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางความคิดทั้งหมดตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพราะยังไม่มีคำพิพากษาออกมาว่าได้กระทำความผิด  จึงควรเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนทุกคนในประเทศนี้สมควรได้รับ

ด้วยจิตวิญญาณของคนเป็นแม่ เราขอแสดงจุดยืนในฐานะแม่คนหนึ่ง ที่รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหัวอกของคนเป็นแม่  คงไม่มีแม้เพียงวันเดียวที่แม่จะกินอิ่มนอนหลับ ด้วยเพราะรู้ว่าลูกกำลังลำบากทางร่างกาย  เพนกวินและรุ้งแสดงจุดยืนอดอาหารอย่างต่อเนื่องมามากว่า 40 วันแล้ว  วันนี้ร่างกายซูบผอม อ่อนแรง การให้น้ำเกลือและวิตามินก็ไม่สามารถกระทำได้ เพราะเกินขีดจำกัดที่ร่างกายมนุษย์จะรับได้ 

 เราจึงอยากวิงวอนขอให้ศาลมอบความเมตตากับนักเคลื่อนไหวทางความคิดทุกคนให้ได้รับสิทธิการประกันตัวตามกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมถึงพันธกรณี ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง (ICCPR) ข้อ 9 วรรคหนึ่ง “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมโดยอำเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”

 การได้รับสิทธินี้คือความหวัง และเป็นตัวแทนของความเมตตาที่ผู้เป็นแม่ทุกคนต้องการได้รับจากความยุติธรรม เพราะชีวิตคนไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นใครก็ตามย่อมมีค่ามากที่สุดเสมอในสายตาของผู้เป็นแม่ 9 ครั้งที่ต่อสู้  9 ครั้งที่ร้องขอสิทธิประกันตัว 80 วันที่นักเคลื่อนไหวทางความคิดถูกกักขัง แม้ถูกจองจำทางร่างกาย แต่หาได้ถูกจองจำอุดมการณ์ไม่ 

ศาลที่เคารพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง พรรคเพื่อไทย ขอแสดงเจตจำนงในการร้องขอความเป็นธรรมให้กับนักเคลื่อนทางความคิดทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. ส.ส. กิตติ์ธัญญา วาจาดี    เพื่อไทย อุบลราชธานี เขต 3 
 2. ส.ส. สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา  เพื่อไทย กรุงเทพมหานคร เขต 29
 3. ส.ส. จิราพร สินธุไพร    เพื่อไทย ร้อยเอ็ด เขต 5 
 4. ส.ส. จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์   เพื่อไทย อุดรธานี เขต 5 
 5. ส.ส. ชนก จันทาทอง     เพื่อไทย หนองคาย เขต 2 
 6. ส.ส. ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์    เพื่อไทย เชียงใหม่ เขต 1 
 7. ส.ส. ทียบจุฑา ขาวขำ    เพื่อไทย อุดรธานี เขต 8 
 8. ส.ส. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์   เพื่อไทย กรุงเทพมหานคร เขต 18 
 9. ส.ส. บุญรื่น ศรีธเรศ     เพื่อไทย กาฬสินธุ์ เขต 1 
 10. ส.ส. ผ่องศรี แซ่จึง     เพื่อไทย ศรีสะเกษ เขต 8 
 11. ส.ส. พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล   เพื่อไทย ชัยภูมิ เขต 5 
 12. ส.ส. มนพร เจริญศรี    เพื่อไทย นครพนม เขต 2 
 13. ส.ส. มุกดา พงษ์สมบัติ    เพื่อไทย ขอนแก่น เขต 4 
 14. ส.ส. ละออง ติยะไพรัช    เพื่อไทย เชียงราย เขต 7 
 15. ส.ส. สกุณา สาระนันท์   เพื่อไทย สกลนคร เขต 5 
 16. ส.ส. สมหญิง บัวบุตร    เพื่อไทย อำนาจเจริญ เขต 1 
 17. ส.ส. สรัสนันท์ อรรณนพพร   เพื่อไทย ขอนแก่น เขต 8 
 18. ส.ส. สิรินทร รามสูต    เพื่อไทย น่าน เขต 1 
 19. ส.ส. อนุรักษ์ บุญศล    เพื่อไทย สกลนคร เขต 4 
 20. ส.ส. อาภรณ์ สาราคำ    เพื่อไทย อุดรธานี เขต 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s