กทท.สร้างโอกาสความเท่าเทียม มอบทุนให้เยาวชนในชุมชนคลองเตย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/570115

กทท.สร้างโอกาสความเท่าเทียม มอบทุนให้เยาวชนในชุมชนคลองเตย

กทท.สร้างโอกาสความเท่าเทียม มอบทุนให้เยาวชนในชุมชนคลองเตย

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สานต่อโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนคลองเตย เดินหน้าสร้างโอกาสความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยรอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ในฐานะผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบบริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรของท่าเรือกรุงเทพ
กล่าวว่า เพราะการศึกษา คือ สิ่งสำคัญและเป็นพื้นฐานที่จะสร้างการเติบโตให้กับเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนอนาคตของชาติได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ ปัจจุบันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังมีเกิดขึ้นในบางพื้นที่ ซึ่งภาครัฐก็คอยผลักดันและสนับสนุน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ร่วมกันผลักดันนโยบายและโครงการด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่ง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานพยายามเดินหน้าสร้างโอกาสความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยรอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

“ภายในพื้นที่ของ กทท.ดังกล่าวได้มีโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ 2) โรงเรียนวัดคลองเตย3) โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ 4) โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 5) โรงเรียนวัดสะพาน และ 6) โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ซึ่งมีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังกล่าว มากกว่า 2,000 คน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนโดยรอบของท่าเรือกรุงเทพ ซึ่ง กทท. ได้รับทราบถึงปัญหาหลักของน้องๆ นักเรียนในชุมชน มากกว่า 90% คือปัญหาความพร้อมด้านทุนทรัพย์ของครอบครัว รวมทั้งโอกาสความเท่าเทียมด้านการศึกษา และสภาวะทางด้านสังคม ด้วยสิ่งเหล่านี้ ทาง กทท. ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนภายในโรงเรียนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองของนักเรียนภายในชุมชน”

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 นี้ กทท. ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการมอบทุนการศึกษาฯ จำนวน 200 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการร่วมกับทั้ง ๖ โรงเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ตรงตามหลักเกณฑ์ในแต่ละประเภทของทุนการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น6 ประเภท ได้แก่ ประเภททุนเรียนดีทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนสร้างชื่อเสียงเพื่อโรงเรียน ทุนยอดคุณหนูกตัญญู ทุนกีฬาดีและกิจกรรมเด่น และทุนความประพฤติดีมีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม

“โครงการมอบทุนการศึกษาฯทาง กทท. เห็นว่านอกจากจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้น้องๆ มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยังให้ความสำคัญทางด้านอารมณ์และจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคมควบคู่ไปด้วย เพราะเยาวชนกลุ่มนี้ถ้าได้รับโอกาสหรือการส่งเสริมในสิ่งที่สร้างสรรค์ พวกเค้าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ การท่าเรือฯ พร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนและอยู่เคียงข้างกับชุมชนเพื่อร่วมสร้างโอกาสความเท่าเทียมด้านการศึกษาและร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่ในมิติต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s