เกษตรฯเผยผลคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร- สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี’64 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/570157

เกษตรฯเผยผลคัดเลือกเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร-สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี’64

เกษตรฯเผยผลคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร-สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี’64

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นสาขาอาชีพต่างๆ ให้เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกสาขาต่างๆ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ รางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับผลการคัดเลือกมีดังนี้ 1) เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาประกอบด้วย อาชีพทำนา ได้แก่ นายศักดิ์ดา เขตกลาง จ.ร้อยเอ็ด, อาชีพทำสวน ได้แก่ นายยงยุทธ ศรีจินดา จ.สมุทรสาคร, อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายสุทธิ ที่หมาย จ.ระยอง, อาชีพทำไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ จ.ตาก, อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางจงรักษ์ พลายงาม จ.ศรีสะเกษ, อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายพรหมพิริยะ สอนศิริ จ.ปราจีนบุรี, อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ จ.อ่างทอง, อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายจรูญ ทรัพย์ศิริ จ.สมุทรสาคร, อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ ได้แก่ นายกำพล สร้อยแสง จ.ราชบุรี, อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายปริญญา ดรุณศรี จ.สมุทรสงคราม, สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นางสำรวย บางสร้อย จ.ร้อยเอ็ด, สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายวิเชียร บุญรอด จ.ราชบุรี, สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นายอำนาจ จันทรส จ.จันทบุรี, ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายเผ่า พันธุภา จ.กาฬสินธุ์, สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ เด็กชายณัฐพล ชมวิระ จ.กาฬสินธุ์ และสาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายสุธรรม จันทร์อ่อน จ.นครปฐม

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 สาขา ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนากุดประทาย จ.อุบลราชธานี, กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง จ.ชัยภูมิ, กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด จ.อุบลราชธานี, กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช, กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลา จ.สตูล, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรนายาวสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา,กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี, กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัว จ.กำแพงเพชร, สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานพลังดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช, วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี จ.ปัตตานี, ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล จ.เชียงราย และประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์ จ.กาฬสินธุ์

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี, สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คพัฒนานิคม จำกัด จ.ลพบุรี, สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ.พัทลุง, สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ สหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร, สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์บริการ ไออาร์พีซี จำกัด จ.ระยอง และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจท่ายาง จำกัด จ.เพชรบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s