ด่วน..ปลัดมหาดไทย ออกหนังสือ ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด ยึดแนวทางคุมโควิด-19 ฉบับที่ 23 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/467016

ด่วน..ปลัดมหาดไทย ออกหนังสือ ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด ยึดแนวทางคุมโควิด-19 ฉบับที่ 23

16 พฤษภาคม 2564 – 14:40 น.

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ยึดแนวทางมาตรการคุมโควิด-19 สอดรับตามข้อกำหนดฉบับที่ 23 อย่างเคร่งครัด เริ่มมีผล 17 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือด่วนถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2548 ฉบับที่ 23 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้

1.ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

2.การกำหนดพื้นที่สถานการณ์

3.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน

4.แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่

5.การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

6.การป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค

7.การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

1.รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวโดยเคร่งครัด

2.สร้างการรับรู้ข้อกำหนด แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

3.กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีมติให้ออกประกาศหรือคำสั่งให้ส่งประกาศหรือคำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รวมทั้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบประกาศหรือคำสั่งโดยทั่วกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s