โปรดเกล้าฯ ‘ณรงค์ชัย อัครเศรณี’ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/468501

โปรดเกล้าฯ ‘ณรงค์ชัย อัครเศรณี’ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 พฤษภาคม 2564 – 12:32 น.

ปรดเกล้าฯ “ณรงค์ชัย อัครเศรณี” เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ราย มีผล 25 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เผยแพ่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวม 16 รายตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 26 กันยายน 2559 และได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่และวันที่ 9 เมษายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และวันที่ 17 เมษายน 2562 นั้น

เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 6 / 2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 16 ราย ดังนี้

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ราย ประกอบด้วย นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร, นางเกศรา มัญชุศรี, นายเฉลิมชัย วงศ์นาคเพชร, นายธีระ สูตะบุตร, นายธนชาติ นุ่มนนท์, นายบวรนัน ทองกัลยา, นายปราโมทย์ วิทยาสุข

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล, นายวิชัย ธัญญพาณิชย์, นายศาสตรี เสาวคนธ์, นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์, นายสุนทร อรุณานนท์ชัย, นายสุรพลเพชรวรา และ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง และสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับนายณรงค์ชัย อัครเศรณี ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน งานการเมืองเป็นอดีตที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s