เดินหน้าภารกิจสำคัญส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/577716

เดินหน้าภารกิจสำคัญส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า การส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนเป็นภารกิจสำคัญของกรมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึง 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2534 ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งกับนายเสงี่ยม มาหมื่นไวย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในขณะนั้นให้จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ที่อื่นๆ ด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

สหกรณ์นักเรียนได้รับการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีการขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดต่างๆ รวม 30,524 โรงเรียนทั่วประเทศ มีครูที่ผ่านการอบรมครูสหกรณ์ 15,090 ราย เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อกำหนดหลักสูตร คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา และการผลิตสื่อการสอนวิชาสหกรณ์ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมากำหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามพื้นที่ต่างๆ เข้าไปแนะนำส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน จำลองภาพการดำเนินงานสหกรณ์จริง ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ด้าน คือ กิจกรรมออมทรัพย์ เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้เด็กรู้จักประหยัด อดออม และวางแผนการใช้จ่าย กิจกรรมการผลิต/อาชีพ ที่นำมาสนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ ฝึกการทำธุรกิจหารายได้เข้าสหกรณ์ ลดค่าใช้จ่ายให้สมาชิก และกิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ไปศึกษาดูงานสหกรณ์จริง เพื่อเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ในโรงเรียน รวมถึงการจัดทำบัญชี การประชุมสหกรณ์นักเรียน การจดบันทึกรายงานการประชุม กระบวนการจัดการร้านค้า ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ความละเอียดรอบคอบ ความเป็นประชาธิปไตย ความซื่อสัตย์ และความเอื้ออาทร เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้นำทักษะและอุปนิสัยเหล่านี้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s