‘ตรีนุช’ แต่งตั้ง ‘ดร.เกศทิพย์’ นั่งโฆษก ศธ. คนใหม่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/577991

'ตรีนุช'แต่งตั้ง'ดร.เกศทิพย์' นั่งโฆษก ศธ. คนใหม่

‘ตรีนุช’แต่งตั้ง’ดร.เกศทิพย์’ นั่งโฆษก ศธ. คนใหม่

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 20.09 น.

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนาม คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สป 389/2564  เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ อนุสนธิคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 205/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564  แต่งตั้งนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ) นั้น

เนื่องจากข้าราชการดังกล่าว ได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ) ดังนั้น เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เป็นไปด้วยความถูกต้อง และสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความรวดเร็ว สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 6 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529  จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 205/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ) และแต่งตั้ง นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ 

 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. แถลงข่าวผลงานของกระทรวงศึกษาธิการต่อสื่อมวลชนและประชาชนเป็นระยะและต่อเนื่อง

2. ประสานงานและจัดให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงแถลงข่าวต่อประชาชนโดยเฉพาะในเวลาที่มีประเด็นสำคัญหรือประเด็นเร่งด่วน

3. ดำเนินการเอง หรือจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขี้แจง หรือแก้ข่าวสื่อมวลชน หรือข่าวสื่อสังคมออนไลน์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อันจะก่อความเสียหายต่อส่วนรวมให้ทันการณ์

4. ประสานการดำเนินงานกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยใกล้ชิดในการประสานข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย เพื่อประมวลไว้เป็นข้อมูลสื่อสารสู่ประชาชน

5. ให้โฆษกกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s