สสส.มอบสื่อการสอนปลูกจิตสำนึก รู้ทัน ‘อุบัติเหตุ-การพนัน’ แก่ครู ตชด. #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/578241

สสส.มอบสื่อการสอนปลูกจิตสำนึก  รู้ทัน‘อุบัติเหตุ-การพนัน’แก่ครูตชด.

สสส.มอบสื่อการสอนปลูกจิตสำนึก รู้ทัน‘อุบัติเหตุ-การพนัน’แก่ครูตชด.

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

“โครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนนและการพนัน)” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปรับตัวช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำชุดสื่อกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคมในสถานศึกษาและชุมชนแบบมีส่วนร่วม” เพื่อสื่อสารสร้างกระบวนการเรียนนรู้ของคณะครูนิเทศก์ และคณะครูในการนำชุดสื่อการสอนและรูปแบบกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาของตนเอง

ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดส่งมอบชุดสื่อการสอนไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ทั้ง 4 กองกำกับ (กองกำกับที่ 11-14) จำนวนทั้งสิ้น45 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี และตราด รวมทั้งโรงเรียนในเครือมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ จำนวน 2 โรงเรียน โดย น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวถึงมิติใหม่ของชุดสื่อการสอนภายใต้โครงการ
เด็ก ครอบครัว และชุมชน

ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสร้างการเรียนรู้ร่วมกันให้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านอุบัติเหตุทางถนนและการพนัน ว่า สสส.เห็นความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกเด็กตั้งแต่ปฐมวัยเพราะเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพลังของสังคม เราจึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภายใต้โครงการให้มีรูปแบบที่เด็กๆ สามารถฝึกสติผ่านการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเหมาะสมตามวัยควบคู่ไปการพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจแก้ปัญหาจากการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเรียนรู้ด้วยตนเองว่าในสถานการณ์จริงของการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังฝืนนิสัย “ไม่เป็นไร” ด้วยการเห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์สร้างความปลอดภัย เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยทุกครั้ง

เช่น ต้องสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และที่สำคัญเสียงของเด็กเล็กจะกระตุกเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยทางถนนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเรื่องปัญหาจากการพนันแม้เด็กเล็กยังไม่มีโอกาสไปยุ่งเกี่ยวโดยตรงแต่การสอนให้รู้จักพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งโชคหรือเสี่ยงดวง เพราะผลที่ตามมาจะมีเสียมากกว่าได้โดย สสส. เล็งเห็นว่าเด็กที่ผ่านกระบวนเรียนรู้ด้วยชุดสื่อการสอนนี้จะสามารถพัฒนาทัศนคติ ความรู้การคิดและทักษะชีวิตเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงของสังคมในมิติอื่นอีกด้วย

ด้าน ดร.อัญญมณี บุญซื่อ หัวหน้าโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนนและการพนัน) หรือโครงการอารักข์กล่าวถึงหัวใจสำคัญของชุดสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมในครั้งนี้ ว่า เป็นการดำเนินงานต่อขยายจากโครงการอารักข์ที่ สสส. สนับสนุนและได้ลงพื้นที่นำสื่อการสอนต้นแบบไปจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียน ตชด.ภาค 1 และเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ

เพื่อนำมาพัฒนาและออกแบบเป็น “ชุดสื่อการสอนพัฒนาจิตสึกนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคมประเด็นอุบัติเหตุทางถนนและการพนันสำหรับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น” โดยผสานกระบวนการฝึกทักษะการคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติรู้ตัวด้วยการประยุกต์ใช้หลักEF (Executive Function) และการคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking) ผ่านการเล่นบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองต่างๆ โดยสื่อการสอนฯ ทั้งหมดที่นำมาอบรมครูนิเทศก์ และครูในวันนี้ สามารถนำไปใช้แบ่งกลุ่มตามการรับรู้ของการพัฒนาจิตสำนึกของเด็กเล็กใน 4 กลุ่ม

คือ กลุ่มสัมผัส : รับรู้ความสามารถและการกำกับตนเอง รู้จักควบคุมการใช้ร่างกายผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย, กลุ่มสัมพันธ์ : รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ของตนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
สิ่งรอบตัว, กลุ่มสัมปชัญญะ : รับรู้โดยใช้หลักและเหตุผล รับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยการเชื่อมโยงตามเหตุและผลที่จะตามมา และกลุ่มสำรวจ : รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน รู้เท่าทันในเงื่อนไข กติกา วัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลายทั้งทางบวกและทางลบของสังคม

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวถึงการอบรมเครือข่ายครูกับการนำสื่อการสอนไปใช้ในครั้งนี้ว่า ชุดสื่อกิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ตามแนวทางการถอดบทเรียนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ “เทพรัตนปูชา” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ

แม้จะอยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและจริยธรรมซึ่งการอบรมผ่านระบบออนไลน์ให้กับคณะครูนิเทศก์และคณะครู ตชด. เพื่อประยุกต์ใช้ชุดสื่อกิจกรรมนี้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 จำนวน 45 โรงเรียน นับเป็นการช่วยส่งเสริมการรู้เท่าทันและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ ได้มีความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงทางสังคม โดยเชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงที่โรงเรียนที่บ้าน และที่ชุมชน

โดยหลังจากการจัดอบรมในครั้งนี้ทางโครงการจะมีคณะครูนิเทศก์ และทีมติดตามเพื่อประเมินผลชุดสื่อการสอนพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันอุบัติเหตุทางถนนและการพนันเรื่องการนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระยะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับครูผู้ปกครอง ชุมชนในระยะยาว และเป็นแนวทางในการขยายผลไปสู่สถานศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

สำหรับสถาบันการศึกษาหรือคณะครูอาจารย์ที่สนใจชุดสื่อการการสอนพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันอุบัติเหตุทางถนนและการพนัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสามารถ download คู่มืออารักข์ฉบับปรับปรุง
เล่นเกมออนไลน์และดูเรื่องสื่อประกอบกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ http://www.arrag-project.com หรือเข้าชมคลิปการใช้สื่อการสอนในแต่ละกลุ่มกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊คของโครงการ https://www.facebook.com/ARRAGPROJECT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s