กฟก. ชี้ผลแก้ไข พรบ. ฉบับ 3 สร้างประโยชน์ให้เกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/578785

กฟก. ชี้ผลแก้ไข พรบ. ฉบับ 3 สร้างประโยชน์ให้เกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

กฟก. ชี้ผลแก้ไข พรบ. ฉบับ 3 สร้างประโยชน์ให้เกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.56 น.

8 มิ.ย.64 นายยศวัจน์  ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหารฯ คนที่ 1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิก นับเป็นภารกิจสำคัญของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ยังไม่อาจดําเนินการให้ครอบคลุมหนี้ของเกษตรกรบางกรณี  เช่น ไม่อาจรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สิน เป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้

“ดังนั้นกองทุนฯ จึงได้มีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรสมาชิกสูงสุด ตามเจตนารมณ์ของ กฟก. ซึ่งได้มีการดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเป็นครั้งที่ 3 และได้มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

“โดยในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรสมาชิก คือ มาตรา 37/9 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันและใช้บุคคลค้ำประกัน โดยเมื่อกองทุนรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรแล้ว การจัดการหนี้ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.กรณีที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ให้ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ตกเป็นของกองทุน และเกษตรกรจะได้รับทรัพย์สินคืนได้ก็แต่โดยการเช่าซื้อหรือซื้อ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรรมการกำหนด 2.กรณีมีบุคคลค้ำประกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”

นายยศวัจน์  กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการครั้งนี้ ของ กฟก. ได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรสมาชิกเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเอาหนี้ของเกษตรกรมาไว้ที่กองทุน ส่งผลทำให้เกษตรกรสามารถกำหนดระยะเวลาผ่อนได้ ซึ่งกองทุนฯ มั่นใจว่าเกษตรกรไม่มีทางที่จะไม่ชำระหนี้หรือเบี้ยวหนี้ เมื่อเราไปชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้ว ถ้าเกษตรกรรายใดมีทรัพย์สินอยู่ก็จะโอนทรัพย์สินให้เป็นของกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เกษตรกรรายนั้นจะทยอยชำระคืน เมื่อเกษตรกรชำระจนครบตามมูลค่าหนี้ กองทุนฯจะมอบคืนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่เกษตรกร

“ขอยืนยันว่า เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างแน่นอน ถึง 2 ด้าน คือ หนึ่ง ด้านการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้ กองทุนฯเข้าไปช่วยแบกรับภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรแล้วมาผ่อนชำระคืนกับเราการผ่อนชำระคืนก็จะมีระเบียบกฎหมายไม่ได้กำหนดให้เราคิดดอกเบี้ย ที่ผ่านมาอาจจะคิดดอกเบี้ย 1 – 2 บาท แต่ตอนนี้ไม่มีการคิดดอกเบี้ย นี้ก็เป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร และสอง เกษตรกรรายใดที่ประสงค์ที่จะให้กองทุนฟื้นฟูชำระหนี้แทน ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู หลังจากที่กองทุนฯช่วยไปแล้วเกษตรกรต้องบอกว่าที่ดินผืนนี้จะใช้ทำอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพและรายได้ ทำให้หลุดพ้นวงจรหนี้อย่างยั่งยืน นี่คือสิ่งที่กองทุนฯได้ทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรสมาชิก อีกทั้งในภาพรวมเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้  มาถึงวันนี้ในภาพรวมแล้วถือว่า ค่อนข้างสมบูรณ์เกิดประโยชน์อย่างมาก สิ่งที่สำคัญต่อไปคือ การสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรสมาชิกเท่านั้น”นายยศวัจน์  กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s