ชายคาพระพิรุณ : ‘วันสหกรณ์นักเรียน’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/578291

ชายคาพระพิรุณ :  ‘วันสหกรณ์นักเรียน’

ชายคาพระพิรุณ : ‘วันสหกรณ์นักเรียน’

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

วันนี้ 7 มิถุนายน 2564 ตรงกับ“วันสหกรณ์นักเรียน” ซึ่งเป็นวันสำคัญอันเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้จัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์และดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังแนวคิดแนวปฏิบัติตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

นับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ และดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และยังได้ขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์นักเรียน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกรณ์นักเรียนระหว่างโรงเรียนต่างๆ อีกทางหนึ่ง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีการขยายผลไปในโรงเรียนในพระราชดำริ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 30,524 โรงเรียน มีการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้การสหกรณ์มีทั้งหมด 1,103 โรงเรียน มีครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมเรื่องของสหกรณ์จำนวน 15,090 โรงเรียน นับว่าเป็นความก้าวหน้าของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งหวังที่จะปลูกฝังเรื่องของ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน เพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องของขบวนการสหกรณ์ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะได้นำวิธีการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยในปี 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้วางแนวทางในการสร้างเครือข่ายครูสหกรณ์ที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นช่องทางแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเอง ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พัฒนาการอบรม วิธีการสอนให้แก่ครูสหกรณ์ที่เข้มข้นขึ้นและที่สำคัญสนับสนุนให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้จากของจริง ในโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าในวันนี้ (7 มิถุนายน 2564) จะอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิด 19 แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็ยังดำเนินการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม และการสร้างความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Facebook Fanpage ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เผยแพร่พระราชดำรัส พระอัจฉริยภาพที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสร้างสรรค์สหกรณ์นักเรียน คลิปสัมภาษณ์อธิบดีกรมส่งเสริมสหรณ์ที่ฝากเรื่องราวถึงน้องๆ นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง คลิปกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทั้ง 4 ด้าน กิจกรรมการจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการจัดทำบัญชี เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน และอีกมากมายตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังมีการไลฟ์สด “สหกรณ์นักเรียนกับการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทยในยุคของการเปลี่ยนแปลง” ในช่วงเวลา 10.00- 12.00 น. ซึ่งน้องๆ นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ดังกล่าวได้นะครับ

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน นับว่าเป็นกระบวนการสร้างคนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตัวเอง มีทักษะในการทำงานร่วมกัน และมีคุณธรรม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเติบโตขึ้นเด็กๆ เหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความคิด วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ สามารถดูแลสังคมได้ ด้วยการนำกลไก “สหกรณ์” มาเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และขบวนการสหกรณ์ที่เข้มแข็งจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ขุนเกษตรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s