‘ดีพร้อม’ เดินหน้าเร่งด่วนเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ดีเดย์จัดกิจกรรมออนไลน์ 5 วันช่วยเหลือรายย่อย ขายสินค้า ปรึกษาการเงิน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/578504

‘ดีพร้อม’เดินหน้าเร่งด่วนเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ดีเดย์จัดกิจกรรมออนไลน์ 5 วันช่วยเหลือรายย่อย ขายสินค้า ปรึกษาการเงิน

‘ดีพร้อม’เดินหน้าเร่งด่วนเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ดีเดย์จัดกิจกรรมออนไลน์ 5 วันช่วยเหลือรายย่อย ขายสินค้า ปรึกษาการเงิน

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ภาสกร ชัยรัตน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบาลรัฐ ชูนโยบายเร่งด่วน ฟื้นฟูวิสาหกิจชุมชนหลังพิษโควิด-19 จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อาทิ การจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าออนไลน์ หรือ Virtual Event เชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 140 ร้านค้า พร้อมทั้งพบกับกิจกรรมให้คำปรึกษาการเงิน เงินทุนหมุนเวียน และงานสัมมนาโดยวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ด้าน e-Commerce ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในวงกว้างและเพื่อเป็นการขานรับนโยบายรัฐในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานราก สร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ดีพร้อม จึงมีโยบายเร่งด่วน เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนในสถานการณ์เร่งด่วนซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชน และยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาและขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-คอมเมิร์ซ ผ่านกิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ เพื่อการแข่งขันในตลาด New Normal ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ และกิจกรรมทดสอบตลาด โดยจะมุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำแผนงานไปทดลองและปรับปรุงสินค้า รวมถึงการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้วได้มาตรฐานมีคุณภาพไปทดสอบตลาดทั้งในออนไลน์ และออฟไลน์ ตลอดจนการนำผลการทดสอบตลาดนั้นมาทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ดีพร้อมยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต การนำเสนอสินค้า การบริการและการตลาด เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ให้มีองค์ความรู้สามารถวิเคราะห์ธุรกิจตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาธุรกิจของตนเองได้เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเองในสถานการณ์ปัจจุบันได้

วัชรุน จุ้ยจำลอง

ขณะเดียวกัน ดีพร้อม ได้เร่งดำเนินส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมทดสอบตลาด Market Survey ซึ่งในยุค New Normal ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การตลาดแบบออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท และมีผลต่อพฤติกรรม บริโภคอย่างมากดีพร้อมจึงเร่งผลักดันและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ให้มีขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ อันจะทำให้ผู้ประกอบการเกิดทักษะประสบการณ์และสามารถเชื่อมโยงเพื่อการแข่งขันในระดับสากลได้อย่างแท้จริง โดยความน่าสนใจของกิจกรรมทดสอบตลาด Market Survey ในครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานมหกรรมแสดงสินค้า ในรูปแบบโลกเสมือนจริงในระบบออนไลน์ที่ดีพร้อมจัดขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคนี้มาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในสถานการณ์ เช่นนี้ ซึ่งภายในงานได้รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศกว่า 140 ราย อาทิ เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม ถือว่าครบจบในงานเดียว นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดสัมมนาโดยมีวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ทางด้าน e-Commerce เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมได้ฟรี อาทิ การทดสอบตลาด Market Survey การพื้นฐานการสำรวจ และการทำตลาดด้วย Facebook การทำตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (DIY e-Commerce) การดีลกับโรงงานเพื่อสร้างสินค้านวัตกรรมอัพเดตหลังโควิด ภูมิศาสตร์ e-Commerce ของประเทศไทย และพื้นฐานของการขายออนไลน์ รวมระยะเวลา 5 วัน โดยผู้ร่วมงานสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง และคาดว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

นายวัชรุน จุ้ยจำลองผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กล่าวถึงความน่าสนใจของกิจกรรมทดสอบตลาด Market Survey ในครั้งนี้ว่า การจัดงานครั้งนี้เราเลือกการจัดงานในรูปแบบ VirtualEvent ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน2564 ซึ่งเป็นการจัดงาน Event รูปแบบเสมือนจริงในระบบออนไลน์ซึ่งความน่าสนใจคือเราใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในยุคนี้มาใช้ในการจัด กิจกรรมในครั้งนี้ครับ ซึ่งในงานนี้ เราได้รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วประเทศที่เป็นวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ Generation ใหม่ๆ ถือว่า ครบครันเลยทีเดียวครับ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย วันที่11 มิถุนายน 2564 จะมีการจัดสัมมนาโดยมีวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ทางด้าน e-Commerce ทั้งหมด 5 ท่าน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าไปร่วมอบรมได้ฟรี และยังสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ทุกวันอย่างที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไปแล้วนั้นอีกทั้งบูธที่ปรึกษาทางการเงิน กิจกรรมให้ร่วมสนุกต่างๆ เช่น การใช้ AR ถ่ายรูปกับ Backdrop ภายในงาน และกดไลค์กดแชร์ใน คลื่นลูกใหม่หัวใจชุมชนFacebook และการตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 11-15มิถุนายน 2564 ผ่าน http://www.dcivirtualevent2021.com นอกจากนี้เรายังคงเปิดงานอีเว้นท์เสมือนจริงนี้ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2564 เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s