‘พล.อ.ประวิตร’ มอบ บจธ. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สร้างอาชีพ-รายได้ มีที่ดินทำกิน ฝ่าวิกฤตโควิด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/578766

'พล.อ.ประวิตร'มอบบจธ.ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สร้างอาชีพ-รายได้ มีที่ดินทำกิน ฝ่าวิกฤตโควิด

‘พล.อ.ประวิตร’มอบบจธ.ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สร้างอาชีพ-รายได้ มีที่ดินทำกิน ฝ่าวิกฤตโควิด

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.19 น.

“พล.อ.ประวิตร” มอบ บจธ. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สร้างอาชีพ -รายได้ มีที่ดินทำกิน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.มีความห่วงใยความเป็นอยู่พี่น้องชาวเกษตรไทยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มอบหมายให้ บจธ.ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. ได้ดำเนินการ ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรหลายพื้นที่ให้มีที่ดินทำกินไปแล้ว จำนวน 482 ครัวเรือน มีหลักในการทำงานที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ยากจนรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร อบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้กลุ่ม มีระบบบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยดำเนินการจัดหาที่ดินด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามที่กลุ่มร้องขอความช่วยเหลือ ที่ผ่านมา สมาชิก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาจิตใจและศาสตร์พระราชาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ บจธ. ได้จัดหลักสูตรขึ้น 

ปัจจุบันสมาชิกได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ ตั้งใจผลิตพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ เน้นทานพืชเป็นยา เพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดมีสุขภาพที่ดีปัจจุบัน ผลผลิตที่ได้มีทั้งที่เกษตรกรนำออกไปจำหน่ายเอง และมีคนมารับซื้อถึงบ้าน โดยหลังจากที่สมาชิกในกลุ่มได้รับที่ดินและได้เพาะปลูกในแปลงเกษตรของตนเองมาแล้ว 1 ปีเศษ สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนได้เดือนละประมาณ 6,000-10,000 บาท/ครัวเรือน กลุ่มสามารถผ่อนชำระค่าเช่าของ บจธ. เฉลี่ยครัวเรือนละ 475 บาท/ปี หรือกลุ่มละ 30,886 บาท/ปี ได้อย่างสบาย ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในช่วงของภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ นอกจากนี้ บจธ. ได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ร่วมทำอาหารปลอดภัย และเครื่องดื่ม ส่งให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ฝ่าวิกฤต โควิด-19 ส่งต่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนโดยตรง เพิ่มรายจ่ายลดรายได้ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤตโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บจธ. ได้ดำเนินการกระจายการถือครองที่ดิน โดยการจัดหาและจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เป็นความมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นเลย

อย่างไรก็ตาม จากการเข้าไปดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของ บจธ.ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆแล้ว ทำให้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมากหนัก อย่างเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ แม้ว่าบางคนไม่ได้รับเงินเยียวยาก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีกิน มีใช้ มีแจก มีจ่าย นับเป็นการเข้ามาเติมเต็มโอกาสให้แก่ชาวบ้าน เติมเต็มความฝันให้แก่ชาวบ้าน ทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ยังขอให้มีการขยายโครงการเพื่อเกษตรกรเช่นนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s