สกธ. เปิดตัวแอนิเมชันซีรี่ส์ ‘ชุมชนประชาธรรม’ เพื่อปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรม แก่เยาวชน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/578490

สกธ. เปิดตัวแอนิเมชันซีรี่ส์ ‘ชุมชนประชาธรรม’  เพื่อปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรม แก่เยาวชน

สกธ. เปิดตัวแอนิเมชันซีรี่ส์ ‘ชุมชนประชาธรรม’ เพื่อปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรม แก่เยาวชน

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ชุมชนสังคม ด้วยการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ในด้านหลักความยุติธรรรมอันเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการน้อมนำ เพื่อการพัฒนา การส่งเสริมหลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรมและนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness) โดยสื่อสารผ่านซีรี่ส์ ชุด “ชุมชนประชาธรรม”

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า โครงการ จัดทำสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรม และ จริยธรรมในศาสตร์พระราชาสู่เด็กและเยาวชนไทย“ของขวัญจาก “ศาสตร์พระราชา”คุณค่า “ยุติธรรม” สู่เด็กและเยาวชนไทย”เป็นการสื่อสาร “แนวคิด” หรือ“องค์ความรู้” ศาสตร์พระราชาอันทรงคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการสื่อสารในรูปแบบแอนิเมชันซีรี่ส์ที่จะส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม คือ การสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าใจได้ง่าย ได้เรียนรู้องค์ความรู้ผ่านเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง และให้ใช้ประโยชน์จากแนวคิดที่ได้รับรู้ให้เปรียบเสมือนได้รับ “ของขวัญที่ยิ่งใหญ่”เพราะแม้ว่าจะมีกฎหมายที่ดีขนาดไหน หากคนในชุมชนไม่รักษากฎกติกา อย่างมั่นคงแล้ว กฎหมายที่ว่าดีเหล่านั้น ก็ไม่สามารถรักษาความสงบสุข โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมที่สงบสุขได้ โดยกฎหมายกับประชาชนเป็นของคู่กัน และกฎหมายก็มีความสำคัญกับทุกคนฉะนั้นจึงควรปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทของหน้าที่พลเมือง ในการรักษากฎของสังคม ซึ่งนั่นก็คือ “กฎหมาย” ที่จะเป็นการสร้างรากฐานแห่งวัฒนธรรมเคารพกฎกติกา หรือ Culture of Lawfulness เพื่อการอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความสงบสุข เรียบร้อย และปลอดภัย ทั้งกับคนในชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ ตามหลักนิติธรรม

“สำหรับโครงการนี้ ก็จะส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนไทย รวมถึงคนไทย ทุกคน ได้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพกฎหมาย โดยปลูกฝัง ผ่านซีรี่ส์ ชุด “ชุมชนประชาธรรม”ทั้งหมด 7 ตอน – ซึ่ง “ชุมชนประชาธรรม”ก็เปรียบเสมือนแบบจำลองของสังคมไทย ที่มีคนหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบ อาศัยอยู่ร่วมกัน ภายใต้กฎหมาย กฎกติกาของชุมชน แต่เมื่อใดที่มีคนละเมิดกฎหมาย ก็จะทำให้เกิดปัญหา เกิดความวุ่นวาย โดยแต่ละตอนของซีรี่ส์ ได้ปลูกฝังให้ผู้ชมได้รู้ ถึงความสำคัญของกฎหมาย เพราะกฎหมายมีไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐานใน การรักษาสังคมให้อยู่กันได้อย่างสงบสุข ไม่ใช่เป็นเพียงบทลงโทษหรือ ระเบียบบังคับกับคนในสังคมเท่านั้น – ถ้าได้ชมในซีรี่ส์บางตอนยังทำให้รู้ว่า สิ่งที่ทุกคนทำกันอยู่นั้น อาจเป็น การละเมิดตัวกฎหมายได้ เช่น “การไลฟ์สดที่พาดพิงเป็นโทษต่อผู้อื่น แม้ไม่ได้ตั้งใจ ก็เป็นการหมิ่นประมาทได้” ดังนั้นเด็กและเยาวชน หรือ แม้กระทั่งคนทั่วไปควรจะศึกษาไว้ – และยังมีอีกหลายๆ ตอนที่น่าสนใจ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในท้ายตอนเรายังให้เกร็ดความรู้ว่าในแต่ละตอน เราใช้หลักกฎหมาย หลักนิติธรรม จริยธรรม ด้านใด” ม.ล.ปนัดดา กล่าว

 การเผยแพร่แอนิเมชันซีรี่ส์ “ชุมชนประชาธรรม” ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักไว้ คือ การเผยแพร่ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ การพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรม ชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวมถึงช่องทางสื่อสังคม(Social Media) ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย

สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถรับชม แอนิเมชันซีรี่ส์ “ชุมชนประชาธรรม” ฉบับเต็มทั้ง 7 ตอน และกิจกรรมต่างๆ หรือข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่Facebook page สำนักงานกิจการยุติธรรม หรือ รับชมผ่านทาง Youtube ได้ที่ช่อง Justice Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s