ลุยเกษตรสุดเขตทั่วไทย : 9 มิถุนายน 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/578825

ลุยเกษตรสุดเขตทั่วไทย : 9 มิถุนายน 2564

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ “ลุยเกษตรสุดเขตไทย” โดย “หนุ่มยูโร”มารับใช้ท่านผู้อ่าน “แนวหน้า” ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอุปการคุณทุกท่านครับ

วันนี้เรายังอยู่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่ผ่านสภาวาระแรกไปแล้ว …พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงหลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ ต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องด่วน… พร้อมด้วยเอกสารประกอบงบประมาณ บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 77 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย …หลักการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,100,000 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน 3,074,424,773,300 บาท เพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน 596,666,700 บาท และเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย เป็นจำนวน 24,978,560,000 บาท….

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามตามกระทรวง ดังนี้ 1) งบกลาง 571,047.3 ล้านบาท2) สำนักนายกรัฐมนตรี 34,017.3 ล้านบาท 3) กระทรวงกลาโหม วงเงิน 203,282 ล้านบาท 4) กระทรวงการคลัง 273,941.3 ล้านบาท5) กระทรวงการต่างประเทศ 7,618.7 ล้านบาท 6) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,161.6 ล้านบาท 7) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 24,664.8 ล้านบาท 8) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 124,182.8 ล้านบาท 9) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 110,126.5 ล้านบาท 10) กระทรวงคมนาคม 175,858.7 ล้านบาท 11) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6,979.1ล้านบาท 12) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28,325.5 ล้านบาท 13) กระทรวงพลังงาน 2,717.5 ล้านบาท 14) กระทรวงพาณิชย์ 6,523.3 ล้านบาท 15) กระทรวงมหาดไทย 316,527 ล้านบาท16) กระทรวงยุติธรรม 24,321.1 ล้านบาท 17) กระทรวงแรงงาน 49,742.8 ล้านบาท 18) กระทรวงวัฒนธรรม 7,104.4 ล้านบาท 19) กระทรวงศึกษาธิการ 332,398.6 ล้านบาท 20) กระทรวงสาธารณสุข 153,940.5 ล้านบาท 21) กระทรวงอุตสาหกรรม 4,380.1 ล้านบาท 22) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้ การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 112,729.9ล้านบาท 23) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 17,411 ล้านบาท 24) รัฐวิสาหกิจ 130,586.4 ล้านบาท 25) หน่วยงานของรัฐสภา 8,208.1 ล้านบาท 26) หน่วยงานของศาล 22,947.8 ล้านบาท 27) หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 18,468.6 ล้านบาท 28) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 78,305.1 ล้านบาท 29) หน่วยงานอื่นของรัฐ 479 ล้านบาท 30) สภากาชาดไทย 8,265.4 ล้านบาท 31) ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.4 ล้านบาท 32) ทุนหมุนเวียน 195,397.9 ล้านบาท 33) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7 ล้านบาท 34) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,978.6 ล้านบาท…

งบประมาณนี้แหละขอให้พี่น้องประชาชนจับตาดูว่า รัฐบาลจะใช้อย่างไร ที่เรียกว่าจะไม่เกิดการทุจริต…ท่านนายกฯพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา ประกาศไว้ว่า จะตรวจสอบเรื่องการทุจริตเป็นวาระแห่งชาตินั้น จะเป็นแค่เพียงวาทะกรรม หรือ ลมปากนักการเมืองหรือไม่…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s