ด่วน “ป.ป.ช.” ฟันกราวรูด “ส.ส.พท.” กับพวก 95 ราย ฮั้วประมูล “สนามโกลหนู” 30 ล. #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/474692

ด่วน” ป.ป.ช.” ฟันกราวรูด”ส.ส.พท.”กับพวก 95 ราย ฮั้วประมูล”สนามโกลหนู” 30 ล.

16 กรกฎาคม 2564 – 19:19 น.

” ป.ป.ช.”ฟันฉับ ส.ส.เพื่อไทย”ประสิทธิ์ วุฒินันชัย”กับพวก 95 ราย ฮั้วประมูล “สนามโกลหนู”งบ 30 ล้านบาท

เมื่อ 16 ก.ค. 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเรื่องกล่าวหานายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต 5 กับพวก ว่า

คดีทุจริตโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์(สนามหญ้าเทียม) ปีงบประมาณ 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 15 แห่งงบประมาณรวม 30,000,000 บาท

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหานายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 5 พรรคเพื่อไทย กับพวกรวม 95 คน ทุจริตโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) ปีงบประมาณ 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 15 แห่ง งบประมาณรวม 30,000,000 บาท

จากการไต่สวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อปี พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) จำนวน 15 แห่งอันเป็นโครงการที่เป็นนโยบายของภาครัฐในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ในเขตอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 19,935,000 บาท และ 12,548,000 บาท ตามลำดับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปยังสำนักงบประมาณตามลำดับ นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ส. เขต 5 พื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น ได้นำกลุ่มบริษัทของนางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ เข้าเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โดยนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ได้เรียกรับเงินตอบแทนจากกลุ่มบริษัทของนางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ จำนวนร้อยละ 25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินจำนวน 7.5 ล้านบาท

ในขั้นตอนการของบประมาณ ขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะและราคากลางสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้ง 15 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมด้วย

ซึ่งในที่ประชุมนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ได้กำหนดให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการก่อสร้างที่นางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ ซึ่งได้ร่วมกับนางสาวฐิตารีย์ ศิริคะเณรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จำกัด กำหนดคุณลักษณะเฉพาะความยาวของใบหญ้าเทียม 6 เซนติเมตร ซึ่งโดยทั่วไปความยาวของใบหญ้าเทียมจะมีความยาวเพียง 5 เซนติเมตร

และกำหนดให้ผู้ยื่นเสนอราคาต้องนำตัวอย่างหญ้าเทียมที่มีความยาว 6 เซนติเมตร ขนาด 1 ตารางเมตร พร้อมหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายไปแสดงกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในวันที่มีการยื่นซองเสนอราคาด้วย

มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นพื้นหญ้าเทียมจำนวนรวมการทอฝีเข็มไม่น้อยกว่า 12,000 ฝีเข็มต่อตารางเมตร ซึ่งผู้ประกอบการทั่วไปจะมีพื้นหญ้าจำนวนการทอฝีเข็มไม่น้อยกว่า 8,000 ฝีเข็มต่อตารางเมตรเท่านั้น

และกำหนดให้มีการเคลือบกาวพียู ซึ่งผู้ประกอบการโดยทั่วไปจะไม่มีการเคลือบกาวดังกล่าว เป็นการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นการกีดกันผู้เสนอราคาอื่นให้ไม่สามารถเข้ายื่นเสนอราคาได้

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เจ้าหน้าที่กองช่างได้รับเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะและราคากลางจากที่ประชุมของนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ได้นำเอกสารดังกล่าวมากำหนดคุณลักษณะและราคากลางโดยไม่ได้สืบหาราคาของสนามหญ้าเทียมจากผู้ประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของทางราชการแต่อย่างใด

ราคากลางที่กำหนดดังกล่าวมีราคาสูงกว่าความเป็นจริงประมาณสนามละ 1 ล้านบาท ผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 15 แห่งดังกล่าวได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

ในขั้นตอนการยื่นเสนอราคานางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ ร่วมกับนางสาวฐิตารีย์ ศิริคะเณรัตน์ ได้นำกลุ่มบริษัทของตนเองประกอบด้วย บริษัท แก้วเก้า คอนแทร็คติ้ง จำกัด, บริษัท อาร์. เค. คอนแทรคติ้ง จำกัด, บริษัท แอลแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ไทยเวิลด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด มีความสัมพันธ์ในเชิงทุนและเครือญาติ เข้ามาเสนอราคา

อีกทั้ง กลุ่มบริษัทเอกชนดังกล่าวได้นำเงินไปให้นายสมบูรณ์ ถากาศ เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทเอกชนดังกล่าวเพื่อให้นำไปจ่ายให้แก่เอกชนอื่นที่เข้ามาซื้อหรือรับซองเสนอราคาเพื่อไม่ให้เอกชนรายอื่นเข้ายื่นเอกสารการเสนอราคาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการฯ

ปรากฏว่าหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) กับกลุ่มบริษัทนางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ ในวงเงินตามสัญญาที่สูงกว่าความเป็นจริงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 15 ล้านบาท

อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่านางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ ได้จ่ายเงินให้กับนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ครบจำนวน 7.5 ล้านบาทตามที่ได้ตกลงไว้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติว่า

1. การกระทำของนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้งเป็น ส.ส.เขต 5 เชียงใหม่ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 พ.ร.ป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.ป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 13

2. การกระทำของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย 10 รายซึ่งไปร่วมประชุมกับนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย และนำเอกสารที่ได้จากการประชุมมากำหนดคุณลักษณะและราคากลาง

รวมทั้งเห็นชอบในการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 192 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 12

3. การกระทำของคณะกรรมการกำหนดราคากลางจำนวน 21 ราย ซึ่งเป็นผู้นำเอกสารของกลุ่มนางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ ร่วมกับนางสาวฐิตารีย์ ศิริคะเณรัตน์ กับพวกที่ได้จากการประชุมของนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย มากำหนดคุณลักษณะและราคากลางโดยไม่ได้สืบหาราคากลางของสนามหญ้าเทียมจาก ผู้ประกอบอาชีพ ทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง จำนวนสนามละประมาณ 1 ล้านบาท มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 อีกทั้ง ยังมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

4. กรณีกลุ่มเอกชนจำนวน 6 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงทุนและเครือญาติ ได้ร่วมกันเข้าเสนอราคาในลักษณะเป็นการสมยอมในการเสนอราคา มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 162(1)(4) ประกอบมาตรา 86 ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด ตามมาตรา 123/1 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และมาตรา 192 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

ป.ป.ช. จึงมีมติให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิพากษาคดีกับนายประสิทธิ์ วุฒินันชัยกับพวกและส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่กรณีต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s