สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ ณ วุฒิสภา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/587394

สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ ณ วุฒิสภา

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 18.21 น.

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” และบรรยายพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนวิชาสังคมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า “ผู้เป็นครูอาจารย์มีหน้าที่อบรมดูแลลูกศิษย์ให้เจริญเติบโต สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม, เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์, ให้ความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ, สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมีระเบียบวินัยแก่ลูกศิษย์ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทน และด้วยใจอันบริสุทธิ์ และมีหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะก้าวเดินหน้าต่อไปในการศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบสัมมาอาชีพอันสุจริตและมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว” ซึ่งในสังคมของคนในชาติเรานั้นมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่ออาณาประชาราษฎร์อย่างถ้วนทั่ว 

ดั่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช ความว่า “หน้าที่อันหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายย่อมมีอยู่เหมือนกันหมด คือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกัน และจะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความสุข รุ่งเรืองขึ้น” 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาพระราชทานคำสอนชีวิตอันทรงคุณค่าที่สุด คือ “รู้ รัก สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแก่การดำรงชีวิตในทุกมิติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” โดยทรงมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญตามรอยพระบรมราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์ท่าน  

ครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดรวมถึงลูกหลานเยาวชนและครอบครัว พึงมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำสู่การประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนเองและถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ด้วยความรักจากใจ และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ชีวิตของทุกท่านทุกคนย่อมจะพบแต่ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
  
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s