สพม.สุโขทัยคัดเลือก รร.ต้นแบบลูกเสือ เป้าหมายฟื้นฟูสร้างพัฒนาเด็กไทยเป็นคนดี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/588747

สพม.สุโขทัยคัดเลือก รร.ต้นแบบลูกเสือ เป้าหมายฟื้นฟูสร้างพัฒนาเด็กไทยเป็นคนดี

สพม.สุโขทัยคัดเลือก รร.ต้นแบบลูกเสือ เป้าหมายฟื้นฟูสร้างพัฒนาเด็กไทยเป็นคนดี

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และศูนย์การศึกษาดูงาน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีด้วยการใช้กระบวนการลูกเสือโดยมี นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาและนายสุรกิจ นองขมวด ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เป็นผู้รับมอบณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) ได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ” ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับ ทุกโรงเรียน กิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของลูกเสือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นศูนย์ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ ในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s