เช็ก..คุณสมบัติผู้เข้าข่ายมาตรการ “ธ.ออมสิน” พักชำระหนี้ 2 เดือน “สินเชื่อ SMEs” และ “รายย่อย” ที่ถูกสั่งปิดกิจการกระทบ “โควิด-19” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/475108

เช็ก..คุณสมบัติผู้เข้าข่ายมาตรการ”ธ.ออมสิน”พักชำระหนี้ 2 เดือน”สินเชื่อ SMEs” และ”รายย่อย”ที่ถูกสั่งปิดกิจการกระทบ”โควิด-19″

20 กรกฎาคม 2564 – 04:00 น.

“ธนาคารออมสิน”ประกาศมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน”สินเชื่อ SMEs” และ”รายย่อย”ที่ถูกสั่งปิดกิจการกระทบ”โควิด-19″ ใครเข้าข่ายบ้างตรวจสอบที่นี่

 เพจ”ธนาคารออมสิน”ลงประกาศรายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน(นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย) ดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ

1.เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจห้องแถวทั้งในนามบุคคลธรรมดาและในนามนิติบุคคล ที่สถานประกอบการต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

2.เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

3.ลูกหนี้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ(NPLs) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์มาตรการ
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ

รายละเอียดความช่วยเหลือ
ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน(งวดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564)

เงื่อนไขหลังสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือ
เมื่อครบกำหนดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ให้ลูกหนี้จ่ายชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้เดิมโดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ให้ชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา

การลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ
เปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์www.gsb.or.th ตั้งแต่19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.กำหนดปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.

คำแนะนำวีธีการลงทะเบียน
 • ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน Android 4.0 ขึ้นไป / iOS 5.0 ขึ้นไป

• เข้าเว็บไซต์ http://www.gsb.or.th โดยใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome 26.0 / Edge 79.0 / Firefox 37.0 หรือ Safari 11.1

• ขนาดของรูปภาพที่แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 

ระบบรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับธนาคารฯ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

 ลงทะเบียน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s