สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : กรมชลฯใช้เทคโนโลยีสู้โควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/593000

สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : กรมชลฯใช้เทคโนโลยีสู้โควิด-19

วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างหนักอยู่ในขณะนี้  ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานราชการแทบทุุกหน่วยงานก็ว่าได้   รัฐบาลมีนโยบายให้ทำงานที่บ้าน (WFH) เพื่อลดการการแพร่ระบายของ COVID-19

กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการน้ำของประเทศก็เช่นเดียวกันได้รับผลกระทบในการทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของCOVID-19ดังกล่าว   เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่จะต้องทำงานที่บ้าน และบางส่วนยังต้องกักตัวอีกด้วย

แต่การบริการจัดการน้ำของกรมชลประทานยังสามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่สะดุด  เพราะได้มีการนำเทค โนโลยีสมัยใหม่มาใช้

ดร.ทวีศักดิ์   ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมชลประทานได้การพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก็เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคตมาอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ   โดย ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(Smart Water Operation Center : SWOC ) ที่ดำเนินการร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology : ICT)    เพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้  เช่น ระบบโทรมาตรและ CCTV เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์แบบ Real Time รวมทั้งการพัฒนาระบบ IOT (Internet Of Thing) และระบบSCADA  เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีใช้เทคโนลียีที่ทันสมัยด้านการสำรวจ ติดตามสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ตลอดจนการเพาะปลูก โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ ทุ่นวัดระดับน้ำโดยใช้พิกัดดาวเทียม และการใช้โดรน  ดำเนินการโดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

รวมทั้งยังได้ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อน กรมชลประทานใช้ระบบMechatronics  ตรวจดูโครงสร้างเขื่อน เพื่อตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนให้มีความพร้อมในการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ   โดยข้อมูลในทุกส่วนงานจะถูกบูรณาการในรูปแบบ Big Data โดยมี SWOC เป็นศูนย์กลาง ช่วยให้บริหารจัดการน้ำของกรม ชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SWOC ก่อตั้งในปี 2557 มีการพัฒนาระบบ ICT มาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเลขานุการ ทำหน้าที่บูรณาการกับหน่วยงานภายในกรมชลประทาน และนอกกรมชลประทาน ในการบูรณาการข้อมูล ติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการ

“ภายใต้สภาวะโรคระบาดCOVID-19ในปัจจุบัน การสั่งการ ติดตามงานต่าง ๆ จากกรมชลประทานโดยอธิบดีและรองอธิบดีกรมชลประทานทุกสายงาน สามารถดำเนินการผ่าน SWOC ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง  และSWOC ของสำนักชลประทานทั่วประเทศรวม 17 แห่ง รวมถึงการประชุมผ่านวิดีโอร่วมกับหน่วยงานของกรมชลประทานทั่วประเทศได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่เสี่ยง” ดร.ทวีศักดิ์กล่าว

กรมชลประทานยังนำเทคโนโลยีไปใช้ในเรื่องการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ  โดยได้ออกแบบ Application  ที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำ สภาพการส่งน้ำ ระดับน้ำ   ระบบโทรมาตร  ตลอดจนการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำได้ตลอดเวลา ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในระบบชลประทาน  นอกจากนี้ Application ยังเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ GISDA เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำแก่ผู้รับข่าวสาร 

รวมทั้งมีการนำ แพลทฟอร์ม LINE Messenger มาใช้ในการสื่อสารระหว่างกรมชลประทานกับเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อเว้นระยะห่างลดการพบปะแบบตัวต่อตัว ตามมาตรการของรัฐบาล   ในขณะที่การขับเคลื่อนงานยังเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐศักดิ์  พลสิงห์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s