ซอกแซกอาเซียน : 19 พฤษภาคม 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/595961

ซอกแซกอาเซียน : 19 พฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ตอนนี้ สำนักเลขานุการแอปเตอร์กำลังประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของแอปเตอร์ โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 13 กันยายน 2564 นี้ ผมจึงขออนุญาตแทรกนำมาเล่าในคอลัมน์นี้โดยคร่าวๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้พิจารณาสมัครกัน เผื่อจะได้เข้ามาทำหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนประเทศสมาชิกของอาเซียนบวกสามด้านความมั่นคงทางอาหารครับ

เรื่องของเรื่องก็คือ วาระการทำหน้าที่ของผมเองจะหมดลงในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตามระเบียบของแอปเตอร์ จึงต้องมีการประกาศรับสมัครผู้จัดการทั่วไป หรือ General Manager : GM คนใหม่ และจะเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปเป็นเวลา 3 ปี ตอนนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว และจะปิดรับสมัครในวันที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน ปกติทางฝ่ายสำนักเลขานุการฯ ก็จะประกาศตำแหน่งว่างนี้ลงในเว็บไซต์ของแอปเตอร์ รวมทั้งมีหนังสือเวียนแจ้งสมาชิกทั้ง 13 ประเทศให้ช่วยลงประกาศด้วย สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทั่วไปของแอปเตอร์ โดยคร่าวๆ คือ จะต้องมีสัญชาติอาเซียน รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในเรื่องการนโยบายบริหารจัดการข้าวในระดับชาติ หรือระหว่างชาติมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี มีความรู้ด้านการจัดการตลาด การค้าและสต๊อกข้าวรวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นผู้นำและสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน รวมทั้งมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้งานได้ดีมากทั้งการพูดและการเขียน ตลอดจนมีความชำนาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์ม และเขียนประวัติพร้อมผลงานชี้ให้เห็นถึงความเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งมีหนังสือรับรองจากผู้ที่น่าเชื่อถือ 2 คน มาประกอบการพิจารณา รายละเอียดขอให้เปิดอ่านอีกครั้งในเว็บไซต์ apterr.org ครับ

ในด้านของกระบวนการคัดเลือก หลังจากปิดรับสมัครแล้ว เบื้องต้นทางฝ่ายสำนักเลขานุการฯ จะเป็นผู้กลั่นกรองเอาเฉพาะผู้ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด และนำส่งให้คณะกรรมการสรรหา หรือ selection board ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก 13 ประเทศ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาก็จะพิจารณาคัดสรร (shortlist) และจัดลำดับ 1 2 และ 3 ประเทศละไม่เกิน 5 คน ส่งคืนให้ฝ่ายสำนักเลขานุการฯ ต่อจากนั้นก็จะมีการเรียงลำดับสูงสุดและรองลงมา ตามที่ได้รับจากคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด คัดเอาไว้ 3 คน เพื่อส่งให้คณะมนตรีแอปเตอร์ทำการสัมภาษณ์ต่อไป ในที่นี้ตามแผนกำหนดการของฝ่ายสำนักเลขานุการฯ กำหนดวันสัมภาษณ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 และเมื่อได้รับการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์แล้ว ก็จะต้องนำผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ไปให้คณะมนตรีแอปเตอร์รับรอง หรือ endorse อีกครั้งหนึ่งในคราวประชุมคณะมนตรีแอปเตอร์ประจำปี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ประเทศสิงคโปร์

ปกติการสัมภาษณ์ผู้สมัคร จะดำเนินการที่สำนักเลขานุการแอปเตอร์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ โดยคณะมนตรีแอปเตอร์บินมาจากแต่ละประเทศ แต่ปีนี้ดูท่าจะมีปัญหาเรื่องการเดินทาง ดังนั้น เชื่อว่าอาจจะต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางวีดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างแน่นอน ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์มา ณ โอกาสนี้ครับ

ชาญพิทยา ฉิมพาลี

chanpithya@apterr.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s