ขีดเส้นตายทุกกระทรวง “เร่งเบิกงบกลาง” สู้ภัย โควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/482039

ขีดเส้นตายทุกกระทรวง “เร่งเบิกงบกลาง” สู้ภัย โควิด-19

05 ก.ย. 2564

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีออกหนังสือเวียนแจ้งทุกกระทรวงทบวงกรม “เร่งเบิกงบกลาง” สู้ภัย โควิด-19 ขีดเส้นตายไม่เกิน กลางเดือน ก.ย.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ออกหนังสือเวียนถึงทุกกระทรวง กรม เร่งเบิกงบกลาง ในการแก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  โควิด-19  ขีดเส้นต้องไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  ได้ออกหนังสือเวียนไปถึง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และทุกกระทรวง กรม  ลงนามโดยนายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564  รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ทั้งนี้ หนังสือเวียนดังกล่าว ระบุว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ครม.พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2564 แล้ว แต่ยังมีหน่วยรับงบประมาณที่ยังไม่ได้ขอรับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณตามที่ ครม.อนุมัติกรอบวงเงินไว้แล้ว

หรือได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว แต่ยังมิได้ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน  ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดภาระงบประมาณในปีงบประมาณ 2564  

ดังนั้น ครม.จึงมีมติกำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. รายการงบประมาณที่ ครม.มีมติอนุมัติกรอบวงเงินแล้ว แต่หน่วยรับงบประมาณยังมิได้ขอรับการจัดสรรต่อสำนักงบประมาณ หากหน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการขอรับอนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณ ภายใน 15 กันยายน 2564  หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยรับงบประมาณไม่ประสง์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ขีดเส้นตายทุกกระทรวง "เร่งเบิกงบกลาง" สู้ภัย โควิด-19

2. รายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว แต่หน่วยรับงบประมาณยังไม่มีการผูกพันและคาดว่าจะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2564 รวมถึงรายการที่มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อนำงบประมาณส่งคืนภายในวันที่ 15 กันยายน  2564 เพื่อจะได้นำไปพิจารณาจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายต่อไป 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s