มหาดไทย ชง ครม. ไฟเขียว “เลือกตั้งท้องถิ่น” ผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา -อบต. #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/482008

มหาดไทย ชง ครม. ไฟเขียว “เลือกตั้งท้องถิ่น” ผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา -อบต.

04 ก.ย. 2564

รมว.มหาดไทย อนุพงษ์ เผ่าจินดา ทำหนังสือถึงเลขาธิการ ครม. ให้นำเสนอ ครม. อังคารที่ 7 กันยายนนี้ เพื่อมีมติให้มีการ “เลือกตั้งท้องถิ่น” ผู้ว่าฯ กทม. นายกเมืองพัทยา อบต.

2 กันยายน  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยระบุว่า ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ทั่วประเทศแล้วในเดือนพฤษภาคม 2561

โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฯลฯ
 

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง อบต. กทม. และเมืองพัทยา

กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯแล้ว

ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้แล้ว

จึงได้ตกลงร่วมกันในการเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

และให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s