“สวนดุสิต” จัดหาทุนช่วยนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งที่ 2 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/479579

“สวนดุสิต”จัดหาทุนช่วยนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งที่ 2

19 ส.ค. 2564

โควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ครอบครัวของนักศึกษา “สวนดุสิต” ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาค

ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรัฐบาลมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ซึ่งจากมาตรการต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ปกครอง ขาดรายได้ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ครอบครัวของนักศึกษา ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ และด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นคณะกรรมการ มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้คําแนะนําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการจัดหาทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ อีกช่องทางในการช่วยเหลือนักศึกษา

โดยเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา “ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ที่ร่วมบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาค 

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจ ร่วมให้โอกาสทางการศึกษา โดยสามารถบริจาคสมทบทุนการศึกษาผ่านเลขบัญชี 079-7-19691-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า โครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับความช่วยเหลือ และสามารถจบการศึกษาได้ตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้ 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dusit.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2244 5198-9 และกองประชาสัมพันธ์ 0 2244 5555 , 0 2244 5100-5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s