“อพวช.” มอบรางวัล โครงการ NSM Junior Science Influencers ปี 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/479915

“อพวช.” มอบรางวัล โครงการ NSM Junior Science Influencers ปี 2564

21 ส.ค. 2564

“อพวช.” มอบรางวัลโครงการ NSM Junior Science Influencers ปี 2564 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สู่สังคม

อพวช.มอบรางวัลโครงการ NSM Junior Science Influencers  ปี 2564 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สู่สังคม

ผ่านการฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นําเสนออย่างมืออาชีพ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการNSM Junior Science Influencers (NSM JSI) ในรูปแบบออนไลน์ทาง Facebook : NSMThailand

และ YouTube : NSMThailand ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สู่สังคม

ผ่านการฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นําเสนออย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคมได้อย่างมั่นใจ

ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงค์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมความสามารถของน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ NSM Junior Science Influencers พร้อมระบุว่า โครงการ NSM Junior Science Influencers ถูกจัดขึ้นในปี 2564 นี้เป็นปีแรก

เพื่อสร้างความตระหนัก ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุนพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สู่สังคม ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝน

รวมถึงพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้พื้นฐานการแสดงเพื่อค้นหาความเป็นตัวเองพร้อมทั้งการพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) จากวิทยากรที่มีความรู้และความสามารถระดับมืออาชีพ

ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ ในการนําเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์

สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสสื่อสารกับประชาชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

สำหรับผลรางวัลโครงการNSMJuniorScienceInfluencers (NSM JSI)ผู้ได้รับรางวัล ได้รับทุนการศึกษาถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตรพร้อมสิทธิพิเศษ บัตรสมาชิกประเภทบัตร ครอบครัวกับ อพวช. พร้อมตําแหน่ง NSM Junior Science Influencers(NSMJSI) เป็นเวลา 2 ปี ได้แก่ NSM Junior Science Influencers ระดับประถมศึกษา

รางวัลผู้นำเสนอยอดเยี่ยม 

NSM  JSI – P004  ด.ช.อภิชพัฒน์  เต็มบุญศรัณย์ (พีค)

NSM  JSI – P011 ด.ญ.ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์ ( พอดี )

NSM  JSI – P016 ด.ช. กษพล วรรัตน์โภคิน ( กัส )

NSM  JSI – P022 ด.ญ.นภัสนันท์ รุ่งวิทยนันท์ ( บันนี่ )

รางวัลชมเชย

NSM  JSI – P010  ด.ช. ฮาริษ มาลีพันธ์ (ฮาริษ)

NSM  JSI – P015  ด.ช.ณภคพล พิทักษ์ธีระธรรม (เชน)

NSM  JSI – P020 ด.ญ.พรนรินทน์ บรรจงประเสริฐ ( เบลล์)

NSM  JSI – P026 ด.ญ.ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา (ดีดี)
 

NSM Junior Science Influencers ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลผู้นำเสนอยอดเยี่ยม

NSM  JSI – H006  ด.ช.วีร์ทิวัตถ์ ศิริวัฒนากร (บิงโก)

NSM  JSI – H010  ด.ช.วีรากร  ระวีกุล (อชิ)

NSM  JSI – H011  น.ส.กานต์หทัยชนก ขอผลกลาง (ปัณญ์)

NSM  JSI – H012   ด.ญ.ภัสชริภา จีระภัทร์ ( ปัณญ์)

NSM  JSI – H013  ด.ช.ภูริต จงจิระวงศา (พูม)

NSM Junior Science Influencers

รางวัล Popular Vote  

NSM  JSI – P011 ด.ญ.ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์ ( พอดี )
 

รางวัล Popular Vote for The Best Performance

NSM  JSI – P021 ด.ญ.ตะวันฉาย จิระเจริญสุวรรณ (ซัน)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s