‘ตรีนุช’ เผย ครม.เห็นชอบปรับขึ้นเงินเดือนครูอาชีวะเอกชน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/600464

'ตรีนุช'เผย ครม.เห็นชอบปรับขึ้นเงินเดือนครูอาชีวะเอกชน

‘ตรีนุช’เผย ครม.เห็นชอบปรับขึ้นเงินเดือนครูอาชีวะเอกชน

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564, 16.14 น.

เมื่อวัน 7 กันยายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้น 450 บาทต่อคนต่อปี จากอัตรา 8,583.50 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 9,032.50 บาท ให้เท่ากับการอุดหนุนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประกันรายได้ครูให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด คือ 15,050 บาทต่อเดือน พร้อมกับเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 โดยใช้งบประมาณปีละ 97,419,600 บาท โดยครอบคลุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 484 แห่ง นักเรียน ปวช.216,488 คน ครู 10,893 คน

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า เนื่องจากที่ผ่านมา มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนสมทบเป็นเงินเดือนครู สำหรับนักเรียนประเภทสามัญฯ ระดับมัธยมศึกษา เพิ่มขึ้น 450 บาทต่อคนต่อปี แต่ไม่ครอบคลุมสถานศึกษาอาชีวะเอกชน ซึ่งย้ายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งแต่ พ.ค.2559 ดังนั้น มติ ครม.9 พ.ค.2560 จึงยังไม่คครอบคลุมโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชน สังกัด สอศ.ทำให้อัตราเงินอุดหนุนของระดับอาชีวศึกษา ต่ำกว่านักเรียนประเภทสามัญระดับ ม.ปลาย 450 บาทต่อคนต่อปี ครม.จึงพิจารณาเห็นความจำเป็นจึงมีมติให้มีการปรับเพื่อความเท่าเทียม และช่วยเหลือสถานศึกษาอาชีวะเอกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 – 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s