วุฒิเห็นชอบ ‘ชาญชัย แสวงศักดิ์’ นั่ง “ปธ.ศาลปกครองสูงสุด” คนใหม่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/482252

วุฒิเห็นชอบ ชาญชัย แสวงศักดิ์”นั่ง “ปธ.ศาลปกครองสูงสุด” คนใหม่

06 ก.ย. 2564

ประชุมวุฒิ 15 ได้มีมติเห็นชอบให้นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง “ประธานศาลปกครองสูงสุด”

ซึ่งขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป  ทั้งนี้ ตามมาตรา 15/1 วรรคหนึ่ง แห่งพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

 กรณีดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่17 ก.พ.64  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้มีมติคัดเลือกนายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. เป็นต้นไป เนื่องจากนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่26 ก.ย.64

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายชาญชัย แสวงศักดิ์ สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนภายใน จากมหาวิทยาลัย Aix – Marseille III สาธารณรัฐฝรั่งเศส ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปัจจุบันมีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงานคดีที่สำคัญเป็นตุลาการเจ้าของสำนวนในคดีหมายเลขแดงที่ อ.349/2549 ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ร้อง กับบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ผู้คัดค้าน
 และคดีหมายเลขแดง ที่ อ.33/2557 ระหว่าง นายถวิล เปลี่ยนศรี ผู้ฟ้องคดี กับนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s