ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ผู้ว่าปู” และผวจ. มีผลอย่างเป็นทางการเแล้ว #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/483780

ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ผู้ว่าปู” และผวจ. มีผลอย่างเป็นทางการเแล้ว

15 ก.ย. 2564

“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในส่วนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” รวมถึงการแต่งตั้ง “ผู้ว่าปู” มีผลอย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อวันที่ 14  ก.ย.ที่ผ่านมา “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและ“ผู้ว่าราชการจังหวัด”มีผลอย่างเป็นทางการแล้ว 

ทั้งนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าร าชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง

๒. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง

๓. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันเดียวกันนั้น  “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๒๘ ราย  ดังต่อไปนี้ 

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ผู้ว่าปู" และผู้ว่าราชการจังหวัดราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ผู้ว่าปู” และผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ผู้ว่าปู" และผู้ว่าราชการจังหวัดราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ผู้ว่าปู” และผู้ว่าราชการจังหวัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่… 

ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน กระทรวงมหาดไทย 28ราย  

ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 3 ราย 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s