เฮ “ราชกิจจาฯ” ประกาศ กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาทำ “บัตรประชาชน” ช่วงโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/482989

เฮ “ราชกิจจาฯ” ประกาศ กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาทำ “บัตรประชาชน” ช่วงโควิด-19

10 ก.ย. 2564

เว็ปไซต์ “ราชกิจจาฯ” เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาทำ “บัตรประชาชน” ในช่วงสถานการณ์แแพรระบาดไวรัสโควิด-19 ออกไปอีกจนถึงสิ้นปี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564  “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะต้องเดินทางไปขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนดหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น

เฮ "ราชกิจจาฯ" ประกาศ กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาทำ "บัตรประชาชน" ช่วงโควิด-19เฮ “ราชกิจจาฯ” ประกาศ กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาทำ “บัตรประชาชน” ช่วงโควิด-19

อ่านข่าวที่เกี่ยวของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในปัจจุบันยังคง ทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปทุกท้องที่จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่

โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อ ภายในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อร่วมแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

จึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม จากภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s