สคช. แกะกล่อง 5 มาตรฐานอาชีพใหม่ ชู ‘ปริญญาอาชีพ’ คำตอบของการพัฒนาประเทศ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/601202

สคช. แกะกล่อง 5 มาตรฐานอาชีพใหม่ ชู ‘ปริญญาอาชีพ’ คำตอบของการพัฒนาประเทศ

สคช. แกะกล่อง 5 มาตรฐานอาชีพใหม่ ชู ‘ปริญญาอาชีพ’ คำตอบของการพัฒนาประเทศ

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564, 13.57 น.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัว 5 มาตรฐานอาชีพใหม่รองรับการพัฒนากำลังคนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ผ่านออนไลน์ทั้งทางระบบ Zoom Conference และ Facebook Fanpage สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สำหรับ 5 มาตรฐานอาชีพใหม่ซึ่งเป็นความต้องการเร่งด่วนของผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ได้แก่

1. สาขาวิชาชีพอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า (ระยะที่ 2)

2. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาจิตวิทยา

3. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

4. สาขาวิชาชีพอนุรักษ์พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม (ระยะที่ 2) (งานศิลป์แผ่นดิน)

5. สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาอาชีพมวยไทย

ปริญญาอาชีพคำตอบของโลกยุคใหม่

นายนคร ศิลปะอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 เป็นเสมือนตัวเร่งให้เกิดการปรับตัวในทิศทางต่างๆอย่างชัดเจน สคช. จึงได้ใช้วิกฤตนี้ในการเตรียมความพร้อมกำลังคนในอาชีพด้วยทักษะและองค์ความรู้ที่จะมารองรับทุกการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับปริญญาอาชีพหรือคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งอาจเรียกได้ว่าเทียบเท่าหรือมากกว่าใบปริญญาดังนั้นการจัดทำมาตรฐานอาชีพจึงเป็นเครื่องมือที่จะตอบโจทย์ในการวัดสมรรถนะของบุคคลทำให้เกิดการยกระดับความสามารถของคนในอาชีพได้อย่างที่สากลให้การยอมรับซึ่งจะเป็นช่องทางการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้คนในอาชีพและยังเป็นการเตรียมบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อีกด้วย

ปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้จัดทำมาตรฐานอาชีพกว่า 835 อาชีพใน 52 สาขาวิชาชีพมีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 200,000 คนโดยในปี 2564 มีเป้าหมายในการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยหวังว่าการแถลงข่าว 5 มาตรฐานอาชีพใหม่ในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ที่ผันแปรได้ตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคม

5 มาตรฐานอาชีพใหม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  กล่าวว่า  ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ต่อยอดเติมเต็มมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติดังนี้

1. สาขาวิชาชีพอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า (ระยะที่ 2)เป็นการเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทความเป็นผู้นำในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยในระดับนานาชาติซึ่งปัจจุบันกลายเป็น 1 ใน10 ของอุตสาหกรรมส่งออกสำคัญที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ร่วมกับสถาบันฯจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าว

2. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาจิตวิทยาเป็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพเพื่อรองรับบุคลากรด้านจิตวิทยาสาขาอื่นๆในไทยนอกเหนือจากอาชีพนักจิตวิทยาคลินิกที่ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์อาทิบุคลากรด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและผู้สูงวัยรวมทั้งการปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าว

3. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนสาขางานระบบส่งกระแสไฟฟ้าและสาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ  เป็นการทำงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่จะสร้างกลไกการรับรองกำลังคนให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับสากลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาโครงการในการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้

4. สาขาวิชาชีพอนุรักษ์พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม (ระยะที่ 2) (งานศิลป์แผ่นดิน)เป็นการทำงานร่วมกับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรในการสงวนรักษาองค์ความรู้ที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ทางความงามเฉพาะด้านของไทยซึ่งเกี่ยวเนื่องทั้งช่างหัวโขนช่างพัสตราภรณ์ช่างเขียนช่างปูนปั้นช่างรักโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าว

5. สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาอาชีพมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชาติซึ่งสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพพร้อมทั้งพัฒนาสู่รูปแบบธุรกิจระดับสากลซึ่งในปัจจุบันรูปแบบธุรกิจมวยไทยได้ต่อยอดจากมวยไทยเพื่อการแข่งขันเป็นมวยไทยเพื่อการออกกำลังกายและการป้องกันตัวซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าว

เจาะลึกมาตรฐานกับผู้เชี่ยวชาญ 5 สาขา

งานแถลงข่าวในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 สาขาวิชาชีพซึ่งเป็นตัวแทนคณะผู้จัดทำมาตรฐานอาชีพมาร่วมเจาะลึกและฉายภาพให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานอาชีพและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมไทยมีรายนาม ดังนี้

1)นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตัวแทนจากสาขาวิชาชีพอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า (ระยะที่ 2)

2)รศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวแทนจากสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาจิตวิทยา

3)ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตัวแทนจากสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

4)ผศ.ดร.สุภากร  ภิญโญฉัตรจินดา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ตัวแทนจากสาขาวิชาชีพอนุรักษ์พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม (ระยะที่ 2) (งานศิลป์แผ่นดิน)

5)ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาตัวแทนจากสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาอาชีพมวยไทย

เข้าสู่การประเมินง่ายๆผ่านออนไลน์

นายนิธิวัชร์  ศิริปริยพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ปัจจุบันแต่ละมาตรฐานกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำวิธีการประเมินหรือเครื่องมือประเมินว่าผู้ที่เข้ามาขอรับคุณวุฒิวิชาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่อย่างไรซึ่งในแต่ละอาชีพก็จะมีบริบทแตกต่างกันไป

โดยทั่วไปการประเมินอาจประกอบด้วยข้อเขียนทฤษฎีการสัมภาษณ์รวมถึงการยื่นเอกสารองค์ประกอบต่างๆนอกจากนั้นยังมีการประเมินอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า “การประเมินแบบเทียบโอนประสบการณ์” เพื่อรองรับคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่บุคลากรที่ทำงานอยู่ในอาชีพและมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานอยู่แล้วโดยสามารถยื่นเอกสารหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับองค์กรรับรอง (Certification Body) ซึ่งได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในแต่ละวิชาชีพเนื่องจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไม่ได้มีหน้าที่ประเมินเอง

สำหรับรูปแบบการสัมภาษณ์หรือการติดตามประเมินในปัจจุบันมีการใช้รูปแบบออนไลน์เข้ามาร่วมด้วยเพื่อทำให้คนในอาชีพสามารถเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามารับการประเมินโดยตรง

ทั้งนี้ตลอดปีงบประมาณ 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ร่วมกับเครือข่ายในระบบคุณวุฒิวิชาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพยึดโยงกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและรองรับความต้องการกำลังคนอย่างเร่งด่วนของตลาดแรงงานรวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพและมืออาชีพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศให้เทียบเท่าระดับสากลอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s