ศธ.เล็งชงเพิ่มเงิน 3 พัน ปลุกขวัญ‘ครู’พื้นที่เหตุพิเศษ ไฟเขียวปรับวิธีสอบครูผู้ช่วยปี64 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/605712

ศธ.เล็งชงเพิ่มเงิน 3 พัน ปลุกขวัญ‘ครู’พื้นที่เหตุพิเศษ ไฟเขียวปรับวิธีสอบครูผู้ช่วยปี64

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564, 15.56 น.

ศธ.เล็งชงเพิ่มเงิน 3 พัน ปลุกขวัญ‘ครู’พื้นที่เหตุพิเศษ ไฟเขียวปรับวิธีสอบครูผู้ช่วยปี64

30 กันยายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2564 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 11,703 อัตรา ซึ่งได้มีการเปิดรับสมัครไปตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้ามาสมัครสอบกว่า 1.7 แสนคน แต่ต้องเลื่อนการจัดสอบออกไปจากกำหนดการเดิม เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ส่วนราชการไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้

ทั้งนี้ ศธ.มีความเป็นห่วงเรื่องการขาดอัตรากำลังครูและบุคลากร ที่จะทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน จึงมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปวิเคราะห์รูปแบบ หาแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งวันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เสนอแนวทางการจัดสอบโดยปรับวิธีสอบ เพื่อลดการเดินทาง และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้แล้ว  แจ้งความประสงค์ในการเข้าสอบในจังหวัดที่ตนเองพักอาศัยในปัจจุบัน หรือใช้ระบบอยู่ที่ไหนสอบที่นั่น ไม่ต้องไปสอบในที่ที่สมัครไว้ โดยน่าจะต้องมีการลงทะเบียนว่าจะสอบที่ไหน ส่วนจะจัดสอบวันใดนั้น ทาง สพฐ.จะกำหนดรายละเอียดการจัดสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมได้กำชับให้ สพฐ.เร่งดำเนินการจัดสอบโดยเร็วที่สุด

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….  โดยมีสาระสำคัญ คือ

1. กำหนดเหตุพิเศษ จากปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทนสูง ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีความยากลำบาก ตรากตรำ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีความเคร่งเครียด กดดัน หรือต้องดูแลกลุ่มผู้เรียนพักนอนในสถานศึกษาหรือผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ (กำหนดจากปัจจัยที่ 1 สภาพการปฏิบัติงาน)

ทั้งนี้ นักเรียนพักนอน หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาและต้องพักนอนอยู่ในสถานศึกษา เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไป – กลับระหว่างสถานศึกษาและบ้านพักได้ภายในวันเดียวกัน เนื่องจากความยากลำบากในการเดินทาง โดยความเห็นชอบของส่วนราชการต้นสังกัดและโดยอนุมัติของ ก.ค.ศ. และกลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังนี้ (1) สถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547  (2) โรงเรียนสาขา/ห้องเรียนสาขาที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด และ (3) สถานที่จัดการเรียนการสอนที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยอนุมัติของ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย โดยสถานศึกษาต้องมีพื้นที่ตั้งเป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือเชิงเขา ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใด ๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ หรือพื้นที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. อัตราเงินเพิ่ม 3,000 บาท/เดือน โดยให้จ่ายเป็นรายเดือนในลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน และไม่นำไปรวมคำนวณบำเหน็จบำนาญ กรณีปฏิบัติงานไม่เต็มเดือน ให้ได้รับเงินเพิ่มตามส่วนของจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ จะนำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ.ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อพิจารณาต่อไป

“ศธ.จะเสนอ คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาเพิ่มเงินพิเศษ 3,000 บาท ให้กับครูที่ทำงานในพื้นที่เหตุพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับภาระงานที่ยากลำบากและซับซ้อนจริงๆ เพื่อให้ครูกลุ่มนี้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กในพื้นที่พิเศษ หากครูย้ายออกบ่อย ๆก็จะทำให้การพัฒนาการศึกษาไม่มีความต่อเนื่อง ซึ่งครูถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง จึงอยากสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูกลุ่มนี้ ในสังกัด สพฐ.และ กศน.ซึ่งมีประมาณ 1 หมื่นคน” น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.ตรีนุช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมอนุมัติ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้กำหนด มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่  (ว 3 /2564) โดยมีผลใช้บังคับทันที ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ที่กำหนดไว้เดิม ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งปัจจุบันบริบทต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นไปแนวทางเดียวกันกับคัดเลือกตำแหน่งอื่น ๆ ในสายงานบริหารการศึกษา จังได้ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงบริบทของลักษณะงานที่รับผิดชอบ สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจลักษณะงานของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย และนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s