ประชุมออนไลน์เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606515

ประชุมออนไลน์เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Zoom Meetingให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s