มธ.อบรมออนไลน์ครูพลังงานสะอาด 50 ทีม มุ่งสอนเด็กไทยได้เห็นความสำคัญของพลังงาน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606990

มธ.อบรมออนไลน์ครูพลังงานสะอาด 50 ทีม  มุ่งสอนเด็กไทยได้เห็นความสำคัญของพลังงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผศ.ดร.ญาดา อรรถอนันต์ ผู้รับผิดชอบ “โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด” กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมาย เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้และตระหนักรู้ด้านพลังงานที่มีอยู่รอบตัว ผ่านครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกกลุ่มสาระและอาชีวศึกษา จำนวน 50 ทีม จากทั่วประเทศ ที่ได้มาเข้าอบรมในฐานะ School Partner สู่การเผยแพร่และจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน จำนวน 10 บทเรียนออนไลน์หลัก และ 50 บทเรียนออนไลน์ย่อย เพื่อให้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนได้ โดยโครงการได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 โดยจะเสร็จสิ้นโครงการในเดือนมีนาคม 2565 และการอบรมออนไลน์ ครูพลังสะอาดทั้ง 50 ทีมครั้งนี้ เป็นการอบรมครั้งที่ 2 

ผศ.ดร.ญาดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและสังเกตการณ์นำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คำแนะนำกับครูที่เข้าร่วมโครงการในการสร้างสรรค์ “นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงาน”ที่ส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านพลังงาน โดยมีนักเรียนในห้องเรียนของตนเองเป็นกลุ่มเป้าหมาย พร้อมติดตามการออกแบบและพัฒนาสื่อจากครูเดือนละ 1 ครั้ง ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนตุลาคม 2564 โดยคาดว่าครูทั้ง 50 ทีม จะพัฒนาร่างต้นแบบสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชนในเดือนพฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s