ม.มหาสารคาม ช่วยชุมชนแปรรูปขยะเป็นสินค้า มุ่งหวังสร้างอาชีพและจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606987

ม.มหาสารคาม ช่วยชุมชนแปรรูปขยะเป็นสินค้า มุ่งหวังสร้างอาชีพและจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดอบรม “โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม” เพื่อสร้างอาชีพ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการจัดการขยะ ทั้งในรูปแบบของการกำจัดขยะที่ถูกต้อง และการนำกลับมาใช้ซ้ำ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะให้เกิดมูลค่าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ           

ผู้เข้าอบรมครั้งนี้จะได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการขยะที่ถูกต้อง และการนำกลับมาใช้ซ้ำ อีกทั้งให้ความรู้และฝึกทักษะในการผลิตสินค้าจากขยะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ ดินปลูกพืช กระเป๋าจากซองกาแฟ และเครื่องประดับจากเศษผ้า เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ โดยทำการนำผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิตได้ไปทำจำหน่ายใน 2 ลักษณะ ประกอบด้วยการวางขายโดยตรง และการขายแบบออนไลน์ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s