‘รร.การท่องเที่ยวฯ ม.สวนดุสิต’ จับมือ ตีต้า (TEATA) ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606517

‘รร.การท่องเที่ยวฯ ม.สวนดุสิต’ จับมือ ตีต้า (TEATA) ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึงพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาหรือกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA ว่าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อปลายเดือน ที่ผ่านมา การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คือ “THM : Tourism and Hospitality EducationalExcellence for the SocialDifferences” ความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา กล่าวต่อว่า โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและบริการ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติสำหรับเยาวชน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการในอุตสาหกรรมให้สามารถวางแผนการจัดการ ออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภารกิจข้างต้นถือเป็นภาพสะท้อนให้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) เพื่อผลักดันกิจกรรมดังกล่าวในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s