‘หลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล’ เกษียณแล้วเรียนได้ไม่ตกยุค #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606784

‘หลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล’ เกษียณแล้วเรียนได้ไม่ตกยุค

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์ซีซีดีเคเอ็ม (CCDKM) หรือศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) เปิดเผยถึง “หลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล (SMART AGEING ACADEMY)” ซึ่ง CCDKM พัฒนาร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ว่า หลักสูตรนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เครือข่ายด้านผู้สูงวัยมาช่วยกันออกแบบนวัตกรรมการสื่อสาร พัฒนาหลักสูตรห้องเรียนออนไลน์ให้สอดคล้องกับความต้องการแท้จริงของผู้สูงอายุไทยและสากล

โดยหลักสูตรนี้เน้นการนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงสร้างเสริมโอกาสให้เข้าใจธุรกิจและอาชีพยุคใหม่ของผู้สูงวัยในโลกออกไลน์ ซึ่งผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอยู่แล้ว เพียงแต่ขาดโอกาสได้เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือสื่อสารภายใต้บริบทของโลกดิจิทัล จึงช่วยกันออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ที่เน้นข้อมูลด้านสุขภาวะ สามารถเลือกเรียนได้ตามหัวข้อที่สนใจ และเรียนง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเอง

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การริเริ่มสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์สำหรับ ผู้สูงวัย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังมีความต้องการเรียนรู้ด้านไอซีทีหรือ ดิจิทัล เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเองในโลกออนไลน์ โดยช่วงหลายปีที่ผ่านมา สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยกันการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

ซึ่งหลักสูตรออนไลน์นี้จะยิ่งช่วยส่งเสริมผู้สูงอายุให้เรียนรู้การใช้เครื่องมือสื่อสาร และเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงสื่อโซเชียลทีเดีย กิจกรรมและการเรียนรู้ต่างๆ ในยุคดิจิทัลมากขึ้น สสส. และศูนย์ซีซีดีเคเอ็ม (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันออกแบบเนื้อหาหลักสูตรนี้ให้ครอบคลุมด้านสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ สภาวะแวดล้อม การประกอบอาชีพ ฯลฯ ที่สำคัญคือเมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสำหรับการศึกษาในระบบของ มสธ. ต่อไปได้อีกด้วย

น.ส.ศิริลักษณ์ ลาวิณห์ อายุ 70 ปี จาก จ.พิษณุโลก กล่าวว่า เนื้อหาที่เรียนไปนั้น ตนชอบ“ชุดวิชาดิจิทัลคลาส” มากที่สุด เพราะได้รู้จักการใช้สื่อดิจิทัลขั้นพื้นฐานอย่างง่าย ถือเป็นใบเบิกทางสำคัญให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน รู้จักวิธีใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ที่สนใจได้มากขึ้นกว่าเดิม และการเรียนหลักสูตรนี้มีการให้ใบประกาศนียบัตรผ่านทางออนไลน์ด้วย นับเป็นช่องโอกาสสำคัญของผู้สูงอายุไทย

เช่นเดียวกับ นายวานิตร์ ทัดทาน อายุ 61 ปี จากกรุงเทพฯ ระบุว่า วิชาที่ชอบเรียนมากสุดคือ ชุดวิชาด้านสุขภาวะกาย-ใจ เพราะเนื้อหาน่าสนใจ อยากให้จัดกิจกรรรมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สูงวัยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ และอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ไปสู่ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ให้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตรออนไลน์ผ่านมือถือแบบนี้ด้วยกัน หากเป็นไปได้อยากมีกิจกรรมเชื่อมโยงคนวัยนี้ทั่วประเทศมารวมกลุ่มกัน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างจังหวัดด้วย

สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) โดยมีสัดส่วนผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่า 12 ล้านคน โครงการนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ให้สามารถยกระดับทักษะการใช้ดิจิทัลขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าถึงวิธีดูแลสุขภาวะตัวเองในทุกมิติ เช่น อาหาร ยารักษาโรค การออกกำลังกายดูแลจิตใจ สิ่งแวดล้อม บ้านอยู่อาศัย การทำธุรกิจออนไลน์ การลงทุน-ออมเงินวัยเกษียณ ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณค่า

สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://thaismartageing.org/ หรือที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ “Thai Smartageing”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s