‘ในหลวง-พระราชินี’พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ลพบุรี-สุพรรณบุรี-อุทัยธานี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606600

'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ลพบุรี-สุพรรณบุรี-อุทัยธานี

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.27 น.

วันที่ 4 ตุลาคม  2564  เวลา  09.30 น.นายเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายนิวัตน์  รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นำไปปรับใช้ในการกำหนดแผนและวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล  ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม  วัฒนชัย   องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 23 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้

จังหวัดลพบุรี  แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 122 ตำบล 1,122 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และอ่อนตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นพาดผ่านภาคกลาง เมื่อช่วงวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564  ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่อำเภอต่างๆ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ และในบางพื้นที่เป็นเส้นทางรับน้ำและน้ำหลากจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง  จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยดังกล่าวทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน วัด โรงเรียน  ได้รับความเสียหายและผลกระทบ ใน 11 อำเภอ 94  ตำบล 703 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรเสียชีวิต 9 ราย พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 507,538  ไร่ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 7,487.3 ไร่   ราษฎรได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบ 60,334  ครัวเรือน  ปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมคลี่คลายแล้วใน 8 อำเภอ คงเหลืออีก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี  อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอชัยบาดาล ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย และในบางพื้นที่เป็นที่ลุ่มและเส้นทางน้ำหลาก ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ 

วันเดียวกัน พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมวัดพิพัฒนาราม(วัดดอนไข่เต่า) อำเภอบางปลาม้า  ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาการเปรียญ วัดพิพัฒนาราม (วัดดอนไข่เต่า) อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จังหวัดสุพรรณบุรี  แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 997 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และอ่อนตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นแผ่ปกคลุมภาคกลาง ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดเขตติดต่อและอำเภอต่างๆ ประกอบกับมีแม่น้ำสุพรรณบุรี(ท่าจีน)ไหลผ่านพื้นที่ และเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำหลาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ต่างๆ จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยดังกล่าวทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน วัด โรงเรียน  ได้รับความเสียหายและผลกระทบ ใน 10 อำเภอ 91  ตำบล 722 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบ 22,481  ครัวเรือน  ปัจจุบันสถานการณ์โดยรวม ในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่รับน้ำ ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังอยู่

ขณะที่ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมกองบังการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,250 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมกองบังการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จังหวัดอุทัยธานี  แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 632 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมภาคกลาง ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดเขตติดต่อและอำเภอต่างๆ ประกอบกับเป็นพื้นที่แม่น้ำสะแกกรังไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี และมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่ บางพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำรับน้ำหลาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ต่างๆ จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยดังกล่าวทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน วัด โรงเรียน  ได้รับความเสียหายและผลกระทบ ใน 8 อำเภอ 68  ตำบล 558 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบ 8,905  ครัวเรือน  ปัจจุบันสถานการณ์ในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือในบางพื้นที่ที่ติดกับคันกั้นน้ำยังคงมีน้ำท่วม

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s