‘มข.’เปิดศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606294

‘มข.’เปิดศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หรือ NETSAT-North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center โดยมี โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้นนี้มุ่งหวังเพื่อที่จะสร้าง วิธีการทดสอบที่สามารถวัดความฉลาดในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาพร้อมกับส่งผลทางอ้อมต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ที่เปลี่ยนแปลงสู่วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นสมรรถนะมากกว่าเน้นเพียงการสอนให้จำความรู้ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เป็นสอนให้คิด เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม สามารถเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรกำหนดสมรรถนะที่บัณฑิตจะต้องมีเมื่อสำเร็จการศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่

ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใต้ วิสัยทัศน์
การเป็น “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ชั้นนำระดับชาติ” ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงความพร้อมในการเข้าสู่การจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้มุ่งเน้นเรื่องสมรรถนะ

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดตลอดจนการใช้บริการต่างๆ ของศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หรือ NETSAT-North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ https://netsat.kku.ac.th/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s