CEA – CCI เผยผลสำเร็จ Grand Master พัฒนาช่างฝีมือไทยสู่ความเป็นเลิศ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606889

CEA - CCI เผยผลสำเร็จ Grand Master พัฒนาช่างฝีมือไทยสู่ความเป็นเลิศ

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 10.15 น.

CEA และCCI เผยผลสำเร็จโครงการ Grand Master เพื่อพัฒนาช่างฝีมือไทยสู่ความเป็นเลิศพร้อมเชิญชมนิทรรศการออนไลน์และอุดหนุนสินค้าจากช่างฝีมือตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคมนี้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)หรือCEAจับมือพันธมิตร วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือCCI เผยผลสำเร็จจากการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์ความรู้ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะฝีมือของบุคลากรสร้างสรรค์ในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช้และผ้าทอเทคนิคมัดหมี่สู่ความเป็นเลิศอย่างมีมาตรฐานรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสนใจในคุณค่าของงานฝีมือแก่กลุ่มผู้สนใจทั่วไปนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้เทคนิคตลอดจนประสบการณ์ด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีการฝึกทักษะในภาคปฏิบัติและการทดสอบวัดระดับความรู้ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในรูปแบบOnline Virtual Exhibition ได้ทางเว็บไซต์  https://www.grandmasterexhibit.com/ และเปิดจองผลงานออกแบบของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบNFT ได้ที่ https://opensea.io/GrandMasterExhibit จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์กล่าวว่า “โครงการ Grand Master เป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง CEA ให้การสนับสนุน เพื่อต่อยอดผลงานของช่างฝีมือไทยให้มีอัตลักษณ์โดยผสานองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลงานให้โดดเด่นทันสมัย สามารถแข่งขันในตลาดโลกและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืนซึ่งผลสำเร็จจากโครงการฯนี้ มีนักสร้างสรรค์ในสาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่และเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ผู้มีประสบการณ์และทักษะความชำนาญทั้งในระดับชั้นต้นชั้นเชี่ยวชาญและชั้นครูร่วมกิจกรรมทดสอบวัดระดับประเมินผลทักษะมาตรฐานอาชีพจำนวนรวม 60 ท่านรวมถึงมีบุคลากรภาคการศึกษาได้แก่คณาจารย์นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกิดการรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการพัฒนาทักษะความรู้และมาตรฐานงานฝีมืออาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่และเครื่องถมประเภทเครื่องใช้มากกว่า 80,000 คน

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฝีมือและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละสาขาอาชีพ ได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาทรวมถึงได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการในรูปแบบOnline Virtual Exhibition พร้อมมีการจำหน่ายชิ้นงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง https://opensea.io/GrandMasterExhibit อีกด้วย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย              ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “ในฐานะที่ CCI เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำ เราจึงร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบE-Learning ที่มีเนื้อหาแบบบูรณาการเชิงวิชาการครอบคลุมองค์ความรู้ด้านต่างๆบนพื้นฐานของกรอบสมรรถนะทางวิชาชีพซึ่งถ่ายทอดจากองค์ความรู้ของช่างฝีมือชาวไทยในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช้และสาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่อย่างเหมาะสมรวมถึงมีการดัดแปลงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาผลงานของตัวเอง โดยแบ่งตามระดับชั้นความเชี่ยวชาญ จำนวน 12 หลักสูตร

อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านเนื้อหาภาคทฤษฎีการฝึกทักษะในภาคปฏิบัติและการทดสอบวัดระดับความรู้ ยังได้รับโอกาสในเวทีแข่งขันผลงาน พร้อมเรียนรู้กระบวนการขายผลงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อต่อยอดสู่ตลาดสากล นอกจากนี้ท่านที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดยังสามารถเทียบโอนเครดิตเข้าสู่ระบบเครดิตแบงค์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระบบ module systemเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่สนใจ เช่น งานผ้า งานออกแบบ งานเครื่องประดับ และงานสร้างสรรค์แฟชั่นได้อีกด้วย”

โดยนิทรรศการGrand Master Exhibition แบ่งห้องจัดแสดงผลงานออกเป็น 4 ห้องหลักจำนวน 2 ชั้นได้แก่ห้องโถงแสดงภาพรวมของโครงการที่บอกเล่าเส้นทางการทำงาน ทั้งการวางแผนโครงการของคณะทำงานการพัฒนาหลักสูตรE-Learning และตัวอย่างการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการห้องแสดงผลงานศิลปินสร้างสรรค์ระดับชั้นครูในรูปแบบเป็นHall of Fame จำนวน 7 ท่านห้องแสดงผลงานของศิลปินสร้างสรรค์ระดับชั้นเชี่ยวชาญสาขาเครื่องถมเครื่องใช้จำนวน 8 ผลงานและห้องแสดงผลงานของศิลปินสร้างสรรค์ระดับชั้นเชี่ยวชาญสาขาเทคนิคผ้าทอมัดหมี่จำนวนทั้งหมด 9 ผลงาน ซึ่งผลงานบางส่วนมีการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์อีกด้วย

สำหรับช่างฝีมือ นักสร้างสรรค์ศิลปะ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ประกอบการ ที่สนใจโครงการฯ และต้องการต่อยอดผลงานสู่ความเป็นเลิศ สามารถลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้ในหลักสูตรการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบE-Learning ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์CEA Online Academy และผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจากแต่ละสาขาอาชีพในโครงการGrand Master ได้ในรูปแบบOnline Virtual Exhibition ทาง https://www.grandmasterexhibit.com/ และสามารถซื้อผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการได้ทาง https://opensea.io/GrandMasterExhibitตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือCCI ที่https://cci.swu.ac.th โทร. 092-851-5445, 082-429-8229 หรืออีเมล cci@g.swu.ac.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s