DPU ชี้โควิด-19 กระตุ้นเด็กไทยปรับตัว มองอาชีพใหม่ มุ่งสนใจ สาขาวิชาที่ตอบโจทย์การทำงานในอนาคต #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/606992

DPU ชี้โควิด-19 กระตุ้นเด็กไทยปรับตัว มองอาชีพใหม่  มุ่งสนใจ สาขาวิชาที่ตอบโจทย์การทำงานในอนาคต

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital transformation)
ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 มาเป็นปัจจัยกระตุ้น ส่งผลให้สถาบันการศึกษาทุกระดับ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนอย่างเห็นได้ชัด โดยเริ่มจากมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน การปรับรูปแบบการสอนของอาจารย์ผู้สอนและที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างคือ แนวคิดของนักศึกษากับการเลือกเรียนในหลักสูตรต่างๆ ก็เปลี่ยนไป หันมาให้ความสำคัญกับการเรียนที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานในอนาคตมากขึ้น 

จากผลการสำรวจข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่ามี 5 หลักสูตรที่เด็กไทยหันมาให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีด้านการขนส่งหรือเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์
ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต และต้องยอมรับว่าการทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำเป็นต้องมีทักษะในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น หลักสูตรครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี ทั้งการออกแบบเกมแอปพลิเคชั่น แอนิเมชั่น ส่วนหลักสูตรดั้งเดิมอย่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ยังเป็นหลักสูตรที่นักศึกษายังให้ความสนใจ นอกจากการมุ่งเน้นการเรียนเรื่องการบริหารและการบัญชีแล้ว ยังมีการดึงนวัตกรรมเข้ามาใช้ผสมผสานในการเรียนการสอน เช่น การประมวลผลทางบัญชี การจัดเก็บข้อมูล BIG DATA เป็นต้น รวมไปถึงหลักสูตรนิเทศ ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับตลาดแรงงานในปัจจุบัน มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สื่อการตลาดดิจิทัลทุกประเภทในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งการผลิตคอนเทนต์ดิจิทัล การสื่อสารการตลาด สุดท้ายคือ หลักสูตรการแพทย์บูรณาการ ที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพและความงาม ศาสตร์ชะลอวัย และโภชนาการ ถือเป็นหลักสูตรที่เด็กไทยหันมาให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันคนไทยตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ เนื่องจากปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่นควัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย นอกจากนี้ หลักสูตรที่เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทยก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน

“มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการปรับการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากหลักสูตรหลัก ยังได้มีการปลูกฝังทักษะ Soft Skills รวมถึงได้ออกแบบหลักสูตรในลักษณะการเรียนแบบโมดูล (Module)รวมเข้าไปด้วย และล่าสุดพร้อมปรับเป็น 5G Campus แห่งแรกของประเทศ ด้วยการจัดทำห้องเรียน “Intelligent Hybrid Classroom”รองรับการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนกราวน์และออนไลน์ พร้อมนำระบบ “AI Video Analytics” มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในห้องเรียนของนักศึกษาแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดรับกับยุคดิจิทัลที่มาถึง”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s